Frame Top

ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 5 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 ธันวาคม 2012

องค์การ อนามัยโลก และองค์กรพันธมิตรวันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day Coalition) ซึ่งก่อตั้งมาจาก 125 องค์กรสุขภาพทั่วโลก จึงร่วมกันก่อตั้งและรณรงค์ "วันปอดบวมโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกปี ในวันเดียวกันของปีนี้ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ ภายใต้แนวคิด "Fight Pneumonia, Save a Child"

โดยทั่วไป มีหลายวิธีที่สามารถป้องกันการเป็นโรคปอดบวมได้ กล่าวคือ

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรค โดยวัคซีนที่ใช้ในเด็กเรียกว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal conjugate vaccine = PCV) ส่วนวัคซีนที่ใช้ในผู้ใหญ่ที่อายุ 65 ปี ขึ้นไป (ซึ่งเป็นคนที่สูบบุหรี่และมีโรคเรื้อรัง) เรียกว่า วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรต์ (Pneumococcal polysaccharide vaccine = PPSV)

การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญของการฟื้นจากโรคปอดบวม โดย . . .

กรณีที่มีปัญหาเรื่องการหายใจหรือปัญหาเกี่ยวกับปอด อาจจำเป็นต้องให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจ (Inhaler) หรือเครื่องพ่นละออง (Nebulizer) เพื่อช่วยเรื่องการหายใจลำบากและมีเสียงฟืดฟาดหรือฮืดฮาด

หากมีอาการแย่ลง หรือมีอาการโรคแทรกซ้อน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลอาจจะดำเนินการ . . .

แหล่งข้อมูล:

  1. Pneumonia - Exams and Tests. http://www.webmd.com/lung/tc/pneumonia-exams-and-tests [2012, December 8].
  2. Pneumonia – Prevention. http://www.webmd.com/lung/tc/pneumonia-prevention [2012, December 8].
  3. Pneumonia - Home Treatment. http://www.webmd.com/lung/tc/pneumonia-home-treatment [2012, December 8].
  4. Pneumonia - Other Treatment. http://www.webmd.com/lung/tc/pneumonia-other-treatment [2012, December 8].
Blog
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ช่วยหนูจากปอดบวมด้วย ! (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Magpie
Frame Bottom