Frame Top

ชุดปฐมพยาบาลเบื่องต้น (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
30 สิงหาคม 2012

มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยถึง “โครงการตู้ยาโรงเรียน” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพยาบาล โรงเรียน ด้านความรู้การดูแลอาการเจ็บป่วยและการใช้ยาเบื้องต้นของนักเรียน

ในโครงการนี้ มีการจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือตู้ยาโรงเรียนและแนวทางการรักษาโรคที่พบบ่อย” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นผู้ช่วยยามจำเป็นประจำห้องพยาบาล เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของโรคที่พบได้บ่อยในโรงเรียน

นอกจากนี้ยังต้องการให้ความรู้ในวิธีการเก็บรักษา การใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการสร้างสุขภาวะให้กับเยาวชน กล่าวคือ การเจริญเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายใต้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่จะช่วยเกื้อหนุน ขับเคลื่อนให้เด็กๆ มีความพร้อมและสมบูรณ์ในด้านต่างๆ

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First aid kit) เป็นที่รวมของใช้และอุปกรณ์เพื่อให้การรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชนิดของสิ่งที่บรรจุไว้นั้นหลากหลายไปตามความรู้ ประสบการณ์ และวัตถุประสงค์ของผู้จัดชุด ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือองค์กร หรือซื้อสำเร็จรูป

องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Organization for Standardization) ได้กำหนดไว้ใน ISO 7010 ระบุให้ใช้ รูปกากบาทขาวบนพื้นสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้คนระลึกได้เมื่อต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในทางปฏิบัติของชุดปฐมพยาบาล สัญลักษณ์ดังกล่าวอาจกลับกันเป็นกากบาทสีเขียวบนพื้นสีขาวก็ได้

คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยสัญลักษณ์ของกาชาด (Red Cross) ซึ่งเป็นกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ได้ใช้สัญลักษณ์กาชาด บนผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2430 และได้จดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับพลาสเตอร์ปิดแผลในปี พ.ศ. 2448

เราสามารถหาซื้อชุดปฐมพยาบาลได้ตามร้านขายยาทั่วไป ซึ่งอาจจัดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป มักอยู่ในรูปของกล่องพลาสติก ถุงผ้า (Fabric pouch) หรือตู้ติดผนังกำแพง มีตั้งแต่ขนาดเล็กพกพาจนถึงขนาดใหญ่เป็นกระเป๋าสะพายหลัง

แต่ที่สำคัญคือ ชุดปฐมพยาบาลจะต้องสะอาด บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่กันน้ำ เพื่อรักษาสิ่งของให้ปลอดภัยและปลอดเชื้อ (Aseptic) และควรมีการตรวจตราชุดปฐมพยาบาลอยู่เป็นประจำ เพื่อการใส่เพิ่มเติมสำหรับรายการที่ขาด หรือทิ้งไป เมื่อหมดอายุ (Expire)

สิ่งที่บรรจุอยู่ในชุดปฐมพยาบาลใช้สำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บเล็กน้อย มักประกอบด้วยผ้าพันแผล (Adhesive bandages) ยาแก้ปวด ผ้าก๊อซ (Gauze) และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant) แต่ก็อาจมีชุดเฉพาะ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามกิจกรรมหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ชุดปฐมพยาบาลที่จำหน่ายในร้านอุปกรณ์ทางน้ำที่ใช้ในเรือ อาจประกอบด้วยอุปกรณ์รักษาอาการเมาเรือ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

  1. ตู้ยาโรงเรียนหวังเด็กสุขภาพดี http://www.dailynews.co.th/article/729/151476 [2012, August 29].
  2. First aid kit. http://en.wikipedia.org/wiki/First_aid_kit [2012, August 29].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom