Frame Top
User

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2
จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 23 : โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
14 กันยายน 2014
จิตวิทยาวัยรุ่น

ในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 1 ใน 5 ของวัยรุ่นที่มีความต้องการทางเพศ (Sexually active) จะติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted disease : STD) อาทิ ซิฟิลิส (Syphilis) หนองใน (Gonorrhea) หนองในเทียม (Chlamydia) ผิวหนังอวัยวะเพศพุพอง (Genital herpes) และเอดส์ (AIDS)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ โรคติดชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections : STI) หรือกามโรค (Venereal disease : VD) เป็นโรคที่ติดต่อจากคนไปสู่คน ผ่านพฤติกรรมต่างๆ ทางเพศ อันได้แก่ การร่วมเพศ (Intercourse) ทางช่องคลอด (Vaginal) ทางปาก (Oral) และทางทวารหนัก (Anal)

การติดเชื้อดังกล่าวยังสามารถเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาผ่านหลอดเลือดดำ (Intravenous) หลังจากใช้กับผู้ติดเชื้อมาก่อน และอุบัติการณ์ (Incidence) ของการสัมผัสแผลที่มีเลือดปนเปื้อน (Contamination) ผ่านการคลอดลูก (Childbirth) หรือการป้อนนมลูกจากเต้า (Breast-feeding)

หากโรคเหล่านี้ไม่ได้รับการรักษา อาจเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในผู้ติดเชื้อ ตั้งแต่การเป็นหมัน (Sterility) การกำเนิดทารกพิการ (Bieth defect)และโรคแทรกซ้อน (Complications) ไปถึงลูก ตลอดจนเป็นอันตรายถึงชีวิต ความเสี่ยงของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอัตราสูงสุดในกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่สวมถุงยางอนามัยชาย (Condom) และผู้ที่มีคู่นอนหลายคน (Multiple partners)

เมื่อจำนวนผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น ความพยายามในการให้การศึกษาแก่วัยรุ่นในเรื่องการป้องกันโรคร้ายแรงเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว อุบัติการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ มีอัตราสูงสุดในบรรดาผู้มีอายุระหว่าง 13 ปีถึง 19 ปี [กล่าวคือ วัยรุ่น] โดยเฉพาะชนหมู่น้อย (กล่าวคือ ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกา และชาวอเมริกันเชื้อสายละตินเอมริกา) ที่อาศัยอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ

รัฐส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ต่างบังคับให้มีโปแกรมการสอนเรื่องเอดส์ในโรงเรียนของรัฐ และมีหลักฐานยืนยันว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหลาย มีโปรแกรมต่างๆ ที่เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธีป้องกัน รวมทั้งการปรับการสอน (Tailor) ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ศรัทธา และค่านิยม ของบรรดาวัยรุ่นที่มีแรงกระตุ้นทางเพศ

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยแสดงว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการรักษา (Intervention) ยังมีผลกระทบค่อนข้างน้อยต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 19 ล้านคน

ในปี พ.ศ.2548 องค์การอนามัยโรค (World Health Organization : WHO) ประมาณว่า ทุกๆ ปี ประชากรโลก 448 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 49 ปี จะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แต่เป็นโรคที่รักษาให้หายได้

แหล่งข้อมูล

1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth-Thompson Learning.
2. Sexually transmitted diseases - http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_transmitted_disease [2014, September 13.


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom