Frame Top

จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
23 พฤศจิกายน 2012

ระยะเวลาของการเป็นโรคอัลไซเมอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนอาจป่วยเพียง 2 - 3 ปี ในขณะที่บางคนอาจป่วยนานถึง 20 ปี ส่วนมากสมองที่ควบคุมความจำและความคิดจะถูกทำลายเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นเซลล์สมองส่วนอื่นก็จะค่อยๆ ตายไป

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องอยู่ในความดูแลอย่างสมบูรณ์ ถ้าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากสาเหตุการเจ็บป่วยอื่นๆ ก่อน ผู้ป่วยก็ต้องเสียชีวิตเพราะสมองไม่ทำงานในที่สุด เนื่องจากเรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ในปัจจุบันจึงยังไม่มีวิธีการป้องกันการเป็นโรคได้อย่างชัดเจน การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การรักษาระดับความดันโลหิตให้ปกติ และการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ อาจช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้

อย่างไรก็ดี ภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ใช่โรคอัลไซเมอร์อาจป้องกันได้ด้วยวิธีการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง การออกกำลังกาย การไม่สูบบุหรี่ และการจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ อาการของโรคอัลไซเมอร์อาจสังเกตได้ยากในระยะแรก แต่เมื่อมีพัฒนาการของโรคมากขึ้นๆ ผู้ป่วยเป็นหรือโรคอัลไซเมอร์จะต้องการการดูแลตลอดเวลา อาการระยะแรกประกอบด้วย

 • สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
 • ประสบความลำบากในการทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เช่น การแปรงฟัน การสระผม หรือการโทรศัพท์
 • งุนงงสับสน เช่น วางหนังสือไว้ในตู้เย็น
 • มีปัญหาในการวางแผนและจัดการ เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค
 • มีปัญหาในการใช้ภาษา ไม่สามารถจำคำเรียกได้ เช่น แทนที่จะพูดว่า “รถ” กลับพูดว่า “ของที่ฉันขับ”
 • มีการแปรปรวนในอารมณ์ที่รวดเร็ว เช่น เปลี่ยนจากสุขเป็นเศร้า จากสงบเป็นโกรธโดยไม่มีเหตุผล
 • ขาดแรงจูงใจ ขาดความสนใจในสิ่งที่ตนเองชอบ
 • มีการเปลี่ยนแปลงในเวลานอน เช่น นอนมากกว่าปกติ นอนในเวลากลางวันมากกว่าเวลากลางคืน

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลาง ต้องการการดูแลและเอาใส่ใจอย่างต่อเนื่อง อาการระยะกลางประกอบด้วย

อาการของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในระยะท้าย (ซึ่งจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้) ประกอบด้วย

 • ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้
 • ไม่สามารถเดินได้
 • กลืนอาหารลำบาก
 • ไม่สามารถยิ้มได้

แหล่งข้อมูล:

 1. Alzheimer's Disease Basics. http://www.webmd.com/alzheimers/guide/alzheimers-basics [2012, November 22]
 2. Alzheimer’s Disease Symptoms. http://www.webmd.com/alzheimers/guide/alzheimers-disease-symptoms [2012, November 22]
Blog
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
จำกันได้ไหม? อัลไซเมอร์ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kongkaw Dominiccoco
Frame Bottom