Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: วิตามินเกลือแร่เสริมอาหารกับโรคมะเร็ง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
15 กันยายน 2014
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

เมื่อ 12 พ.ย. 2556 สถาบันหลักด้านการป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ที่ชื่อว่า U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ได้เผยแพร่การศึกษาทางการแพทย์ ที่สำคัญที่เชื่อถือได้ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับว่า การบริโภคเสริมอาหารด้วยวิตามินเกลือแร่รวม (วิตามินรวม), วิตามิน/เกลือแร่เดี่ยว,และ/หรือวิตามิน-เกลือแร่ที่มี 2 ชนิด โดยที่ไม่ได้มีภาวะทุโภชนาการ สามารถป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด(CVD, Cardiovascular disease) และ/หรือโรคมะเร็งได้หรือไม่ การศึกษานี้ นำโดย นพ. S.Fortmann ซึ่งUSPSTF ได้เผยแพร่งานวิจัยนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทางสื่อต่างๆ รวมทั้งในวารสารการแพทย์สำคัญ โดยตีพิมพ์ล่วงหน้าทางเว็บเมื่อ 12 พ.ย. 2556 คือวารสาร Annals of Internal Medicine

โดยสรุปสาระสำคัญจากการศึกษา คือ การกินเสริมอาหารในคนปกติที่ไม่มีภาวะทุโภชนา โดยกินวิตามินรวม วิตามินหรือเกลือแร่เดี่ยว และ/หรือวิตามินหรือเกลือแร่คู่ ไม่มีผลทั้งด้านบวกและด้านลบในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด และ/หรือโรคมะเร็ง

คณะศึกษา ได้ศึกษาโดยการทบทวนผลการศึกษาจากทั่วโลกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ในช่วงปี ค.ศ. 2005- มค. 2013 พบว่า การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิตามินรวมที่เป็นการศึกษาที่เชื่อถือได้ตามหลักการศึกษาทางการแพทย์ มีทั้งหมด 5 การศึกษา รวมประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 100,944 ราย ส่วนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกินวิตามิน/เกลือแร่เดี่ยว หรือวิตามิน/เกลือแร่คู่ มีการศึกษาที่เชื่อถือได้ทั้งหมด 24 การศึกษา รวมประชากรศึกษาทั้งหมด 324,653 ราย

วิตามิน/เกลือแร่เดี่ยว หรือวิตามิน/เกลือแร่คู่ ที่ศึกษา ได้แก่ วิตามิน เอ, เบตาแคโรทีน, วิตามิน ซี, วิตามิน อี, วิตามิน ดี ทั้งที่กินเดี่ยว และกินคู่กับแคลเซียม, เซเลเนียม, และ โฟลิก

ผลการศึกษา คือ การกิน เสริมอาหารด้วย วิตามิน เกลือแร่เหล่านี้ในคนปกติที่ไม่มีภาวะทุโภชนา ไม่มีผลทั้งต่อทั้งการลด หรือต่อการเพิ่ม อัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นมี 2 การศึกษาจากทั้งหมด 5 การศึกษาที่พบว่าในกลุ่มผู้ชาย การกินเสริมอาหารด้วย”วิตามินรวม”อาจช่วยลดโอกาสเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อยลงได้บ้าง(ไม่มาก)แต่ไม่มีผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สรุป คือ ถ้ากินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ได้ครบถ้วนในทุกวัน ในปริมาณที่เหมาะสมที่ไม่ทำให้เกิดโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกิน กินผักผลไม้ให้มากขึ้น และในทุกมื้ออาหารรวมทั้งเป็นอาหารว่าง แต่จำกัด การกินไขมัน แป้ง น้ำตาเนื้อแดง และเกลือ/อาหารเค็ม และไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ/โรคประจำตัว การกินวิตามิน เกลือแร่เสริมอาหารไม่ได้ประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคมะเร็ง

ทั้งนี้ การจะกินวิตามิน เกลือแร่เสริมอาหาร นอกจากมองในแง่ดี หรือตามความเชื่อ ตามการโฆษณาแล้ว ยังต้องคำนึงถึง ผลข้างเคียงของวิตามิน เกลือแร่ต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งลงท้ายก็จะเหมือนกับทุกเรื่อง คือ การมีสติ คือมีความรู้ในสิ่งนั้นๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้วจึงตัดสินใจว่า ทำไมต้องกิน สมควรกินหรือไม่คะ

บรรณานุกรม

1. http://annals.org/article.aspx?articleid=1767855 [2014, Sept15]
2. http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/draftrec2.htm [2014,Sept15]

พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้เป็นโรคมะเร็งจะรู้สึกอย่างไร? โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Nn89 tee2532 tababy2536 apeanutts AutoRanger
Frame Bottom