Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การดื่มสุราช่วงวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
24 กุมภาพันธ์ 2014

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก และของผู้หญิงไทย การตั้งรับโดยการพัฒนาการรักษาเพียงอย่างเดียว ไม่คุ้มค่า เพราะยังต้องเสี่ยงต่อทั้ง สภาพจิตใจ ผลข้างเคียงจากการรักษา และการเสียชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจใหญ่หลวง ทั้งในระดับครอบครัวและในระดับประเทศชาติ ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดจึงต้องเป็นการป้องกันการเกิดโรค นั่นคือการค้นหาปัจจัยเสี่ยง แล้วนำมารณรงค์ให้ประชาชนได้รู้ ได้เข้าใจ เพื่อรู้จักหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

การศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง แต่ทั่วไปได้ผลไม่ชัดเจน เพราะเป็นการศึกษาเล็กๆ ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงไม่สามารถนำมาใช้รณรงค์ได้ แต่ที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ เป็นการศึกษาสำคัญที่มีนัยสำคัญทางสถิติ และถูกต้องด้วยหลักวิธีของการศึกษาทางการแพทย์ โดยเป็นการศึกษาจาก คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา นำโดย นพ. Ying,Liu ที่รายงานในวารสารการแพทย์สำคัญของอเมริกา คือ วารสารทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (JNCI, Journal of the National Cancer Institute) ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน นั่นคือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำในช่วงวัยรุ่นและวัยสาว คือช่วงตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนไปจนถึงการตั้งครรภ์ครั้งแรก เพราะช่วงนี้ เป็นช่วงเนื้อเยื่อเต้านมมีความไวต่อพิษของแอลกอฮอล์สูง เมื่อได้รับพิษสะสม เซลล์เต้านมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่าย

การศึกษานี้ ศึกษาในผู้หญิง 91,005 คนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 และติดตามผลการศึกษาจนถึงปี ค.ศ. 2009 โดยได้ศึกษาดูอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านม และดูอัตราการเกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเต้านมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งเต้านม (Proliferative benign breast disease ที่เรียกย่อว่า โรค BBD) ในผู้หญิงกลุ่มที่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณต่างๆในแต่ละวัน

ซึ่งผลการศึกษาพบ การเกิดโรคมะเร็งเต้านมและโรค BBD อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ และอัตราเกิดจะสูงขึ้นตามปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภคสูงขึ้นในแต่ละวัน และตัวแปรอีกตัวที่สำคัญนอกเหนือจากปริมาณแอลกอฮอล์ในแต่ละวัน คือ ระยะเวลาระหว่างตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนจนถึงตั้งครรภ์แรก ที่ยิ่งนาน โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมยิ่งสูงขึ้น

ในสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงไทยสังสรรค์นอกบ้านบ่อยขึ้น โอกาสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น รวมทั้งตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่าขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้พบมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับหนึ่งของมะเร็งทั้งหมดในผู้หญิงแทนมะเร็งปากมดลูก

ดังนั้น เราจึงสมควรที่จะช่วยกันรณรงค์ให้ผู้หญิงทุกคนทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงปัจจัยนี้ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม

นอกจากนั้น ผลพลอยได้ คือ ได้สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ลดโอกาสเกิดโรคตับแข็ง (ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งตับ) ลดโอกาสเกิดโรคอื่นๆ (เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) และ/หรืออุบัติเหตุ ที่เกิดจากสติที่ด้อยลงจากพิษของแอลกอฮอล์ และยังลดค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วย

***** ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลนะคะ

บรรณานุกรม

  1. Ying,L. et al. (2013) http://jnci.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/24/jnci.djt213.full [2014,Jan12].
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: กัญชากับโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom