Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ปัญหาเรื่องเซ็กส์ในผู้ป่วยมะเร็งวัยหนุ่มสาว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
23 กรกฎาคม 2018
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง-294

      

      

       เรื่องเซ็กส์ เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยพูดคุยในสังคมไทย แต่ในสังคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตปกติ โดยเฉพาะในคนวัยหนุ่มสาว(Young adult) และโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่เป็นโรคมะเร็ง ที่แพทย์ต้องคอย ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงคนทั่วไปมากที่สุด

      การศึกษานี้ แพทย์ต้องการทราบว่า ในผู้ป่วยมะเร็งวัยหนุ่มสาว จะมีปัญหาทางด้านเซ็กส์มากน้อยอย่างไรภายหลังเป็นโรคมะเร็ง เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษามาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การศึกษานี้จากคณะนักสังคมสงเคราะห์และแพทย์จากมหาวิทยาลัย Houston, Texas สหรัฐอเมริกา ที่นำโดย Dr. Chiara Acquati โดยได้ศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งวัยหนุ่มสาว(18-39ปี)ทั้งหญิงและชายภายหลังการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งได้ 4 เดือน ทั้งหมด123คน และติดตามผลไปนาน 6เดือน(คงมีผู้ป่วยที่ศึกษา 107คน) และ 24 เดือน(มีผู้ป่วยคงยังอยู่ในการศึกษา 95คน)ซึ่งการศึกษาครอบคลุมทั้งปัญหาทางร่างกายและทางจิตใจ และการศึกษานี้ได้รายงานในวารสารการแพทย์สหรัฐอเมริกา ชื่อ Cancer เมื่อ 15 มกราคม ค.ศ 2018

      ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยทั้งหญิงและชายมากกว่าครึ่ง ระบุมีปัญหาทางด้านเซ็กส์ที่ปัญหาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p น้อยกว่า 0.01 ) และพบสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน ในผู้ป่วยเพศหญิง(pน้อยกว่า0.001), ในผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้น(p น้อยกว่า 0.01), ผู้ป่วยที่แต่งงานแล้ว/มีคู่แล้ว(pน้อยกว่า0.001), ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด(p น้อยกว่า 0.05), เป็นปัญหาทางอารมณ์/จิตใจ(p น้อยกว่า 0.001), และในผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลทางด้านสังคม/ Social support (p น้อยกว่า 0.05)

      คณะผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาว่า ปัญหาเรื่องเซ็กส์ในผู้ป่วยมะเร็งวัยหนุ่มสาว เป็นปัญหาที่แท้จริง ทีปัญหาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงชีวิตของผู้ป่วยที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธ์ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่จำเป็นของแพทย์ พยาบาล นักศังคมสงเคราะห์ ที่จะศึกษาปัญหาเรื่องนี้และให้ความสำคัญอย่างจริงจังต่อเนื่องในการดูแลรักษาเยียวยาปัญหาเรื่องนี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ใกล้เคียงคนทั่วไป

แหล่งข้อมูล:

  1. Cancer 2018;124:398-405(abstract)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Kongkaw
Frame Bottom