Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนการตรวจการแพร่กระจายไปสมองของมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตระยะที่ 1A

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
23 มกราคม 2017
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต(Non-small cell lung cancer ย่อว่า NSCLC)ระยะที่1 คือ ก้อนเนื้อมะเร็งขนาดโตไม่เกิน 2 เซนติเมตร(ซม.) และมะเร็งยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลือง และ/หรือยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ รวมถึงผู้ป่วยไม่มีอาการทางสมอง ซึ่งมะเร็งปอดฯระยะนี้ เป็นมะเร็งที่มีธรรมชาติของโรคมีการแพร่กระจายไปสมองได้น้อยมาก แพทย์จึงต้องการทราบว่า มะเร็งปอดกลุ่มนี้ เมื่อตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอ ซึ่งเป็นการตรวจที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะมีโอกาสตรวจพบมะเร็งปอดที่กระจายไปสมองได้กี่% คุ้มค่ากับการที่จะตรวจในผู้ป่วยกลุ่มนี้ทุกรายหรือไม่

การศึกษานี้ นำโดย นพ. Alex A Balekian และคณะจาก สหรัฐอเมริกา และได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ ชื่อ Chest เมื่อ เมษายน 2016 โดยเป็นการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต ระยะที่1A ทั้งหมด 77 รายจากการศึกษาวิจัยในโครงการระดับชาติของสหรัฐอเมริกา The National Lung Screening Trial ที่ได้รับการตรวจภาพสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอภายใน 60 วันนับจากการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด ผลการศึกษาพบ มีการแพร่กระจายไปสมองเพียง 7 ราย(1.1%)

จากการศึกษานี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโตระยะ1A ที่การตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติทางสมอง มีโอกาสที่จะตรวจพบมะเร็งแพร่กระจายไปสมองได้น้อยมาก ดังนั้นในความเห็นของผู้เขียน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงไม่น่าจะมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจสืบค้นระยะโรคด้วยการตรวจภาพสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือด้วยเอมอาร์ไอ ยกเว้นกรณี ผู้ป่วยมีอาการทางสมอง

บรรณานุกรม

1. http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=2441373 [2016,Dec17].

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งในสหรัฐอเมริกาลดลง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Followyourheart Imcher Doraemon55
Frame Bottom