Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
17 ตุลาคม 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

ในประเทศจีนตอนใต้ และในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงประเทศไทย จะพบมะเร็งโพรงหลังจมูก(Nasopharyngeal carcinoma, NPC) ได้บ่อย โดยมีรายงานจากทะเบียนมะเร็งแห่งชาติไทยเมื่อ ค.ศ. 2010 จัดทำโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่เป็นข้อมูลในปี 2001-2003 พบโรคนี้ในชายไทย 3.1ราย ต่อชายไทย 1 แสนคน และพบในหญิงไทย 1.2 รายต่อหญิงไทย 1 แสนคน ไม่มีรายงานแยกเฉพาะในเด็ก อย่างไรก็ตามะเร็งโพรงหลังจมูกเป็นมะเร็งที่เกือบทั้งหมดพบในผู้ใหญ่ พบในเด็กได้น้อยมากจนไม่สามารถทำเป็นสถิติได้ มีเพียงรายงานเป็นครั้งคราว ซึ่งโดยทั่วไป จะพบในเด็กโตทั้งหมด ไม่พบในเด็กเล็ก

มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก พบได้ทั้งในเด็กหญิงและเด็กชาย แต่พบในเด็กชายบ่อยกว่า ทั้งนี้เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ ที่ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดโรคนี้ในเด็ก แต่จากการศึกษาเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสชนิด อีบีวี/EBV (Epstein–Barr virus) ในโพรงเนื้อเยื่อหลังจมูกนี้ ทั้งนี้ ไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคที่เรียกว่า โรคติดเชื้ออีบีวี(อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง โรคติดเชื้ออีบีวี)

อาการ วิธีการวินิจฉัยโรค ระยะโรค และวิธีรักษามะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็กจะเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ รวมถึงการวินิจฉัยที่แน่นอน จะได้จากการตัดชิ้นเนื้อจากก้อนเนื้อในโพรงหลังจมูกเพื่อการตรวจทางพยาธิวิทยา

การรักษา ที่เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ คือ ใช้รังสีรักษาเป็นหลัก และร่วมกับยาเคมีบำบัดในกรณีก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ หรือโรคอยู่ในระยะลุกลาม อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นโรคพบน้อยมาก เด็กจึงมาพบแพทย์ในระยะที่โรคลุกลามแล้ว แต่กระนั้นผลการรักษาก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถ้ายังไม่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปอด กระดูก เป็นต้น

การพยากรณ์โรคของมะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดยทั่วไปจะดีกว่าในผู้ใหญ่ อาจเพราะโรคตอบสนองต่อรังสีรักษาและยาเคมีบำบัดได้ดีกว่า

ในโรคระยะที่ยังไม่มีการแพร่กระจายทางกระแสโลหิต อัตรารอดที่ 5 ปีของเด็กมะเร็งโพรงหลังจมูก ประมาณ 75-90%ขึ้นกับระยะโรค ซึ่งในผู้ใหญ่เฉลี่ยจะประมาณ 50-70% แต่ในระยะที่มีโรคแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นแล้ว การพยากรณ์โรคจะเลวเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ อัตรารอดมักไม่เกิน 2 ปี นับจากวินิจฉัยโรคได้

เนื่องจาก ดังกล่าวแล้วว่า โรคมะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็กมีธรรมชาติของโรคและวิธีรักษาเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ จึงแนะนำอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง มะเร็งโพรงหลังจมูก

บรรณานุกรม

1. Khuhaprema,T. et al (2010). Cancer in Thailand. Ministry of Public Health, National Cancer Institute

2. http://emedicine.medscape.com/article/988165-overview#showall [2016,Sept17].

3. https://ro-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13014-014-0274-7 [2016,Sept17].

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ผลการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Doraemon28 natt500
Frame Bottom