Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่เท้ามีความรุนแรงโรคสูง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
15 สิงหาคม 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง ทั่วโลกพบมะเร็งชนิดนี้สูงขึ้นในปัจจุบัน และเป็นมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงหนึ่ง คือ การได้รับแสงแดดจัด/แสงยูวีเรื้อรัง

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาเกิดได้กับผิวหนังทุกส่วนของร่างกาย แต่ถ้าเกิดที่ขาจะมีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่าการเกิดที่ผิวหนังส่วนอื่นๆ แต่แพทย์หลายท่านสังเกตว่า ถ้าโรคเกิดที่เท้าการพยากรณ์โรคจะเลวกว่าการเกิดที่ขา จึงเป็นที่มาของการศึกษาครั้งนี้ว่า มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่เท้า มีการพยากรณ์โรคเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อโรคเกิดที่ขาส่วนอื่นๆ ทั้งนี้การศึกษาไม่รวมมะเร็งเมลาโนมาของเล็บเนื่องจากเป็นโรคพบได้น้อยมากๆ

การศึกษานี้โดยคณะแพทย์นำโดย พญ. Martina Sanlorenzo จาก University of Turin ประเทศอิตาลี โดยตีพมพ์เผยแพร่ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2015 ในวารสารการแพทย์ชื่อ International Journal of Dermatology โดยศึกษาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนังที่ขาทั้งหมด 1,671ราย ในการนี้เป็นผู้ป่วยที่เกิดโรคที่เท้า 327 ราย ทุกราย เป็นมะเร็งในระยะที่ 1 หรือ 2 โดยศึกษาว่า ผู้ป่วยทั้ง2กลุ่มจะมีความแตกต่างกันในอัตรารอดจากโรค(Disease specific survival) และในระยะเวลาในการปลอดโรค(Disease free interval) ซึ่งเป็นตัวบอกความรุนแรง/การพยากรณ์โรคว่า ต่างกันหรือไม่

ผลการศึกษาพบว่า มะเร็งผิวหนังที่เท้า มีอัตรารอดจากโรคและระยะเวลาในการปลอดโรคเลวกว่ามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่เกิดที่ขาส่วนอื่นๆ

ผู้ศึกษาจึงสรุปว่า ควรศึกษาให้ได้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มเติมให้มากพอ เพื่อให้ได้ความแม่นยำทางสถิติ ซึ่งถ้าการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า มะเร็งผิวหนังที่เท้ามีการพยากรณ์โรคเลวกว่าการเกิดโรคในตำแหน่งอื่นของขา ทางการแพทย์ก็น่าจะศึกษาหาวิธีรักษามะเร็งผิวหนังเมลาโนมาที่เท้าที่แตกต่างไปจากในการรักษาโรคนี้ที่เกิดที่ขาในตำแหน่งอื่นๆที่มีการพยากรณ์โรคที่ดีกว่า เพื่อที่จะช่วยให้ผลการรักษาควบคุมคุมโรคนี้ที่เกิดที่เท้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บรรณานุกรม

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25660506 [2016,June18].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom