Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน ยาเม็ดคุมกำเนิดกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
23 พฤษภาคม 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

ปัจจุบัน สตรีวัยเจริญพันธ์ทั่วโลกนิยมคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดที่เป็นส่วนผสมของฮอร์โมนเพศหญิงคือ Estrogen และ Progesterone เพราะสะดวกต่อการใช้ หาซื้อง่าย ผลข้างเคียงต่ำ และราคาเข้าถึงได้

การศึกษาทางการแพทย์ ได้ศึกษาพบว่า การบริโภคยาเม็ดคุมกำเนิด สามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกลงได้ แต่เนื่องจากโดยทั่วไปในเอกสารกำกับยาของบริษัทผู้ผลิตยาเม็ดคุมกำเนิด มักให้คำแนะนำไม่ควรกินยา ต่อเนื่องนานเกิน 5 ปี แพทย์จึงต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดว่า จะสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกได้นานเท่าไหร่หลังหยุดกินยาฯแล้ว

การศึกษานี้ รายงานล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เมื่อ 4 สิงหาคม ค.ศ.2015ทางวารสารการแพทย์ Lancet Oncology โดยเป็นการศึกษาจาก กลุ่มแพทย์จากสหราชอาณาจักร ชื่อ Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer นำโดย Dr Beral, Dr Wentzensen, and Dr Berrington de González โดยรวบรวมการศึกษาจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เอเซีย และอัฟริกาใต้ที่ศึกษาทางระบาดวิทยาเรื่องนี้ได้รวมทั้งหมด 36 การศึกษา

ผลการศึกษาจากทั้ง 36 การศึกษา จากปี ค.ศ.1994 -2005 มีสตรี 27,276 รายเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก กลุ่มนี้มีผู้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด 35% มัธยฐานของระยะเวลาใช้ยาฯอยู่ที่ 3 ปี , 115,743ราย ไม่เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก กลุ่มควบคุมนี้มีผู้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด 39% มีมัธยฐานของระยะเวลาใช้ยาฯอยู่ที่ 4.4ปี, โดยพบว่าผู้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีอัตราเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยยิ่งกินยาฯนาน โอกาสเกิดมะเร็งชนิดนี้ก็ยิ่งลดลง (P= 0.0001) โดยชนิดมะเร็งที่มีอุบัติการลดลงคือ มะเร็งชนิด Adenocarcinoma แต่ไม่มีผลต่อมะเร็งชนิด Sarcoma (โดยทั่วไป มากกว่า 80%ของมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกจะเป็นชนิด Adenocarcinoma) นอกจากนั้น มัธยฐานของอายุที่เกิดมะเร็งฯ คือ อายุ 63 ปี ซึ่งการกินยาเม็ดคุมกำเนิดสามารถลดอัตราเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกครอบคลุมถึงหลังหยุดยาฯแล้วนานอย่างน้อย 30 ปีขึ้นไป

การศึกษานี้ จึงให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด ถึงประโยชน์ที่จะได้รับที่นอกเหนือจากการคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้ากินยาเม็ดคุมกำเนิดนานต่อเนื่องเกิน 5 ปี การศึกษาหลายการศึกษาระบุว่า มีอัตราการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูงขึ้นได้แต่ไม่ถึงกับมีนัยสำคัญทางสถิติ และอาจเกิดมีหลอดเลือดดำในร่างกายอุดตันจากภาวะการเกิดลิ่มเลือด(ภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ) ดังนั้น ถ้าประสงค์จะคุมกำเนิดในระยะยาวที่นานต่อเนื่องเกิน 5 ปี ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อเลือกใช้การคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่น เช่น การใช้ถุงยางอนามัยชาย การใส่ห่วงอนามัย การทำหมันหญิง หรือการทำหมันชาย

บรรณานุกรม

1. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00212-0/abstract [2015,Feb20]

2. http://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/hormones/oral-contraceptives-fact-sheet#q3 [2015,Feb20]

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สูบบุหรี่มือสองเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom