Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน ยาลดไขมันและอัตรารอดชีวิตจากมะเร็งปอด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
18 เมษายน 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

ด้วยวิถีชีวิตแบบคนเมือง ทำให้ประชากรโลกเจ็บปว่ยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงกันเพิ่มขึ้นๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการรักษาควบคุมโรคนี้ ที่นิยมขณะนี้ คือ การใช้ยาลดไชมันในกลุ่ม ยา Statin (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง Statin) ซึ่งตัวยาที่นิยมใช้กันมาก คือยา Simvastatin และด้วยยาในกลุ่ม Statin มีคุณสมบัติในห้องทดลองว่า สามารถต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ทางการแพทย์จึงตั้งข้อสังเกตว่า ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ใช้ยา Statin ยาตัวนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการรักษาโรคมะเร็ง

คณะผู้ศึกษาที่นำโดย ดร. C.R. Cardwell จากมหาวิทยาลัย Queen ใน สหราชอาณาจักร ได้ทำการศึกษาในเรื่องนี้ โดยเลือกศึกษาถึงผลจากการบริโภคยา Statin ต่อ อัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปอดในผู้ป่วยมะเร็งปอด เปรียบเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ไม่เคยได้รับยานี้ ซึ่งการศึกษาได้รายงานในวารสารการแพทย์ Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention เมื่อ พฤษภาคม ค.ศ. 2015

คณะผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาย้อนหลังจากข้อมูลทะเบียนมะเร็ง British cancer registry ช่วง ปีค.ศ. 1998-2009 และติดตามผลถึง ค.ศ. 2012 ในการนี้ มีผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมดประมาณ 14,000 ราย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือผู้ป่วยกลุ่มควบคุม คือ ไม่เคยได้รับย Statin, กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยานี้อย่างน้อย 1 ปีก่อนวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอด, และผู้ป่วยกลุ่มใช้ยานี้ภายหลังวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดแล้ว

ในกลุ่มที่ได้รับยา Statin หลังวินิจฉัยมะเร็งปอด อัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปอดลดลงบ้างโดยไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ(P=0.09) แต่ในกลุ่มนี้ ถ้าเจาะจงได้รับยาฯนี้ นานกว่า 12 เดือน อัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปอดจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.03)

ในกลุ่มผู้ได่รับยาฯนี้มาก่อนการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดอย่างน้อยนาน 1ปี จะมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p=0.001)

คณะผู้ศึกษา จึงสรุปว่า ผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยยา Statinตั้งแต่ช่วงก่อนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งอย่างน้อยนาน 1 ปี จะมีอัตราเสียชีวิตต่ำกว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เพิ่งมาใช้ยานี้หลังการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด ซึ่งการที่อัตราเสียชีวิตที่ลดลง น่าเกิดจากผลของยานี้ แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่า เป็นข้อมูลที่แม่นยำหรือไม่ และสาเหตุที่ยานี้ลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้เกิดจากกลไกอย่างไร

ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ถ้าได้มีการศึกษาเพิ่มเติม จนได้ความแม่นยำและนำมาใช้ทางคลินิกได้ จะนำมาซึ่งอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตรารอดในผู้ป่วยมะเร็งปอด เพราะยาในกลุ่ม Statin เป็นยาพื้นฐานอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของเรา ที่ราคาไม่แพง ผู้ป่วยทุกกลุ่มเศรษฐานะ สามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้ แต่ในขณะที่ข้อมูลยังไม่แน่ชัด อย่าได้ซื้อยา Statin มาใช้เอง เพราะยานี้ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง Statin)

บรรณานุกรม

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934831 [2015,Jan16]

2. http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=726#.VY-gwfmqqko [2015,Jan16]

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งเต้านมเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งตอมไทรอยด์ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Mai Mayuree
Frame Bottom