Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งกระจายเข้าสมอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
4 เมษายน 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

ผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะผู้ป่วยเชื้อชาติตะวันตก มักเกิดมีภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำได้ง่าย(พบได้น้อยในบ้านเรา) ดังนั้นในผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มที่เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายนี้ แพทย์มักให้การรักษาด้วยยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ที่มักเป็นยาในกลุ่มยา Heparin ซึ่งการใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดนี้ อาจเพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งแพร่กระจายมาที่สมอง แพทย์จึงมีความต้องการทราบว่า การใช้ยากลุ่มนี้ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีมะเร็งแพร่กระจายมาที่สมอง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้มีเลือดออกในสมองเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

การศึกษานี้ โดยคณะแพทย์ นำโดย พญ. J. Donato จากสหรัฐอเมริกา ตีพมพ์เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ ชื่อ Blood และเผยแพร่ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 โดยได้ศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีมะเร็งแพร่กระจายมาสมองทั้งหมด 293 ราย ในการนี้ 104 รายได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชื่อ Enoxaparin และอีก 189รายเป็นกลุ่มควบคุม คือไม่ได้รับยา

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อติดตามผลที่ 1 ปี โดยการตรวจภาพสมองทางรังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัยภาวะเลือดอกในสมอง พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฯ มีเลือดออกในสมองสูงกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา คือ 44% และ 37% ตามลำดับ แต่เป็นความแตกต่างที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ(P=0.13)

นอกจากนั้น ผลพลอยได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ การพบว่า มะเร็งที่กระจายมาที่สมองที่เกิดจากมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา และมะเร็งไต มีโอกาสเกิดเลือดออกในสมองสูงกว่ามะเร็งปอดประมาณ 4 เท่า แต่ทั้งนี้ไม่สัมพันธ์กับการใช้ยา Enoxaparin

ดังนั้น คณะผู้ศึกษา จึงสรุปว่า การใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด/ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Enoxaparin ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นต่างจากลุ่มควบคุม จึงค่อนข้างปลอดภัยในการใช้ยานี้ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายมาสมองที่มีภาวะเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย

บรรณานุกรม

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25987658 [2015,Dec19]

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนผมร่วงจากยาเคมีบำบัดบอกอะไรได้บ้าง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom