Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนสถิติโรคมะเร็งของสหรัฐอเมริกา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
1 กุมภาพันธ์ 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

เรามาดูสถิติล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ที่ศึกษา และรายงานโดย Henley,J. และคณะ จากองค์กรย่อย ชื่อ U.S. Cancer statistics(USCS) ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งใน องค์กรที่ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา/ซีดีซี ( U.S. CDC,Centers of Disease Control and Prevention) ที่รายงานทางอินเทอร์เน็ทเมื่อ 13 มีนาคม ค.ศ. 2015 ดังนี้

ข้อมูลมะเร็งทั้งหมด เป็นข้อมูลในปี ค.ศ. 2011 ที่ได้จากทะเบียนมะเร็งของรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกา ยกเว้น รัฐ Nevada พบประชากรที่เป็นมะเร็งทั้งหมด 1,532,066 ราย (ไม่นับรวมโรคมะเร็งระยะศูนย์ เพราะยังไม่จัดเป็นโรคมะเร็งที่แท้จริง) โดยพบอัตราเกิดมะเร็ง คือ 451รายต่อประชากร 1แสนคน โดยพบในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิง ซึ่งผู้ชาย คือ 508รายต่อประชากรชาย 1 แสนคน ผู้หญิง คือ 410 รายต่อประชากรหญิง 1 แสนคน และสถิติต่างกันในแต่ละรัฐ คือ 374-509 รายต่อประชากร 1 แสนคน แต่ไม่ระบุว่า พบในรัฐใดต่ำสุด หรือสูงสุด ทั้งนี้ในภาพรวม อัตราอยู่รอดที่5 ปี ทั้งของผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชายนับจากวันวินิจฉัยโรคมะเร็งได้ เท่ากัน คือ ประมาณ 65% (ติดตามผลช่วง ค.ศ. 2003-2010) ทั้งนี้พบอัตราอยู่รอดที่ 5 ปีของคนอเมริกันอัฟริกันต่ำกว่า คือ 60% และนี่เป็นครั้งแรกที่มีการรายงานอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยในทะเบียนมะเร็ง

เมื่อดูสถิติการเกิดโรคแยกตามกลุ่มอายุ ทั้งนี้คำนวรณเป็นต่อประชากร 1 แสนคนทุกช่วงอายุ ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 18 ปี พบเกิดมะเร็งได้ 18 ราย, ช่วงอายุ 20-49 ปีพบได้ 154 ราย, ช่วงอายุ 50-64 ปีพบได้ 816 ราย,ช่วงอายุ 65-74 ปีพบได้1,840 ราย, และช่วงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปพบได้ 2,223 ราย ซึ่งจะเห็นได้ว่า มะเร็งเป็นโรคของผู้สูงวัยอย่างแท้จริง ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดของโรคมะเร็ง ก็คือ อายุที่มากขึ้นนั่นเอง

มะเร็งพบบ่อย 4 ลำดับแรก(คิดเทียบต่อประชากร 1 แสนคน) เรียงตามลำดับจากลำดับที่ 1 คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก คือ 128 ราย, มะเร็งเต้านม 122 ราย, มะเร็งปอด 61 ราย, มะเร็งลำไส้ใหญ่ 40ราย, ซึ่ง ทั้ง 4 ชนิดรวมกันเป็นมะเร็งที่พบได้มากกว่าครึ่งของมะเร็งทั้งหมด ทั้งนี้มะเร็งปากมดลูกที่ยังพบบ่อยในหญิงไทย สหรัฐอเมริกา พบได้ 7.5 ราย

เรื่องเล่าตอนนี้ เป็นความรู้ว่าประเทศที่เจริญแล้วมีโรคมะเร็งเป็นอย่างไร ตอนหน้าจะนำสถิติของไทยมาเล่าให้ทราบคะ

บรรณานุกรม

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6409a1.htm [2015,Nov21].

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ค่า CEA ในผู้ป่วยหลังการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Warakron BANGVIOZ KiYoSHi Chollasit
Frame Bottom