Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: โอกาสที่ได้จากใช้ยาสามัญในมะเร็งเต้านม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
21 ธันวาคม 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

การรักษามะเร็งเต้านมกลุ่มเซลล์มะเร็งจับฮอร์โมน คือ หลังการผ่าตัด +/- ยาเคมีบำบัด +/-รังสีรักษา ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาต่อเนื่องด้วยยาต้านฮอร์โมนที่ต้องกินทุกวัน อย่างน้อย 5 ปี ซึ่งยาต้านฮอร์โมนต้นฉบับ/ยาต้นแบบจะมีราคาสูงมาก ส่งผลให้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องหยุดใช้ยากลางคันจากปัญหาค่าใช้จ่าย แต่ ปัจจุบัน ยาต้านฮอร์โมนหลายตัวผ่านระยะเวลาของลิขสิทธิ์ จนสามารถมีตัวยาชื่อสามัญที่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคเท่ากันทุกประการกับยาต้นแบบ แพทย์จึงต้องการศึกษาให้ได้ความจริงว่า ราคายาเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยหยุดใช้ยากลางคันจริงหรือไม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

การศึกษาเพื่อให้ได้คำตอบนี้ เป็นการศึกษาจากคณะแพทย์จากหลายโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริการ่วมกัน นำโดย นพ. D. Hershman โดยศึกษาจากผู้ป่วยหญิงมะเร็งเต้านมระยะแรกที่เซลล์มะเร็งเป็นชนิดจับฮอร์โมน ที่รักษาด้วยการผ่าตัด ร่วมกับยาต้านฮอร์โมน 5511 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดช่วงอายุสูงกว่า 50 ปีขึ้นไป โดยได้รับยาต้นแบบ 2815 ราย, 1411 รายได้รับยาชื่อสามัญ, และ1285 รายเปลี่ยนจากจากยาต้นแบบมาเป็นยาชื่อสามัญ

การศึกษานี้ทำในช่วง 1มกราคม 2007- 31 ธันวาคม 2012 และได้ รายงานในวารสารการแพทย์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา J Natl Cancer Instit ที่ตีพิมพ์ล่วงหน้าทางอินเทอรฺเนตเมื่อ พฤศจิกายน 2014

โดยเป็นการศึกษาจากกรณีใช้ยาต้านฮอร์โมนกลุ่ม เอไอ/AI (Aromatase inhibitor) ซึ่งยาต้นแบบมีราคาแพงมาก และเพิ่งผ่านระยะเวลาลิขสิทธิ์ เมื่อ ค.ศ. 2010 การศึกษานี้ติดตามผลนานอย่างน้อย 2 ปี

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยาชื่อสามัญ มีอัตราการใช้ยาต่อเนื่อง ไม่หยุดยากลางคัน สูงกว่า กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาต้นแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่มีรายรับต่อปีสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มหยุดใช้ยากลางคัน

คณะผู้ศึกษา จึงสรุปผลการศึกษานี้ว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษา เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ยาที่ใช้รักษามีราคาแพง และการเลือกใช้ยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกกว่ายาต้นแบบมากแต่ประสิทธิภาพการรักษาทัดเทียมกัน เป็นวิธีการช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้

สรุป จากการศึกษานี้ เป็นการศึกษาทางการแพทย์ที่ช่วยยืนยันว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ในบ้านเรา ถึงแม้ยากลุ่มนี้จะมียาชื่อสามัญ แต่ราคายาสามัญก็ยังจัดว่าสูงอยู่ ดังนั้น การช่วยเหลือผู้ป่วยคือ รัฐต้องเข้ามามีบทบาท กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงยาเหล่านี้ได้ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า รัฐบาลเราก็เล็งเห็นถึงปัญหาข้อนี้ และได้บรรจุยาตัวนี้ไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยการใช้ยาต้องเป็นการสั่งยาจากแพทย์รักษาโรคมะเร็งที่รักษาผู้ป่วยและมีข้อบ่งชี้การใช้ยาที่ชัดเจนเท่านั้น

บรรณานุกรม

http://jnci.oxfordjournals.org/content/106/11/dju319.full.pdf+html [2015,Sept19].

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน: ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kongkaw Dominiccoco
Frame Bottom