Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การทำหมันชายกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
4 เมษายน 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

การทำหมันชาย(Vasectomy) เป็นการผ่าตัดหรือผูกท่อนำอสุจิ เพื่อไม่ให้มีอสุจิออกมาผสมกับไข่ จึงป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ ต่อมลูกหมากที่เป็นต่อมเกี่ยวข้องกับการสร้างอสุจิและน้ำอสุจิ ดังนั้นเมื่อมีการทำหมันชาย จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในต่อมน้ำลูกหมากด้วย แพทย์โรคมะเร็งจึงต้องการศึกษาว่า การทำหมันชาย เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่

การศึกษานี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทางด้านโรคมะเร็ง ชื่อ JCO (Journal of Clinical Oncology) เมื่อ 7 กรกฎาคม 2014 โดยคณะแพทย์ผู้ศึกษา นำโดย Siddiqui, M จากสหรัฐอเมริกา ศึกษาในผู้ชายชาวสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 49,405 ราย อายุช่วง 40-75 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 และติดตามผลจนถึงปี 2010 ในผู้ศึกษาทั้งหมด มี 12,321 รายที่ทำหมันชาย คิดเป็น 25% ของผู้รับการศึกษาทั้งหมด

ผลการศึกษา พบว่า อัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มผู้ทำหมันชาย สูงกว่าในกลุ่มผู้ไม่ทำผ่าตัดเล็กน้อย คือ ประมาณ 10% ซึ่งผู้ศึกษา สรุปว่า ควรจะต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการศึกษาครั้งนี้ และเพื่อหา กลุ่มผู้ชายที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำหมันชายแล้วอาจเพิ่มอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อช่วยให้การทำหมันชาย มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

แหล่งข้อมูล

  1. http://jco.ascopubs.org/content/early/2014/07/02/JCO.2013.54.8446.abstract [2015,Feb 21].
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ตอนคุณภาพขีวิตกับผลการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom