Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: นักบิน ลูกเรือ (เรือบิน)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
9 กุมภาพันธ์ 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

เป็นข้อมูลที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จะมีรังสีอยู่ ที่รวมถึงรังสีในกลุ่ม Electromagnetic radiation (กลุ่มเดียวกับ เอกซเรย์) ที่เมื่อร่างกายได้รับในปริมาณสูง อย่างต่อเนื่อง อาจมีผลทำให้เซลล์กลายพันธ์เป็นมะเร็งได้

รังสีเหล่านี้ เกิดจากแหล่งธรรมชาติต่างๆในโลก เช่น แร่ธาตุต่าง ในดิน หิน แหล่งน้ำ รวมไปถึงใน พืช ผัก และจากแหล่งภายนอกโลก เช่น แสงอาทิตย์ และรังสีจากดวงดาวต่างๆ ซึ่งรังสีจากนอกโลก หรือที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ (Cosmic radiation) นี้ ยิ่งอยู่ในที่สูง ปริมาณรังสีจากเหตุนี้ก็จะสูงขึ้น นักวิทยาศาสตร์จึงสงสัยว่า ปริมาณรังสีที่สูงขึ้นในชั้นบรรยากาศนี้ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งต่อผู้ที่ต้องทำงานในที่สูง หรือ ไม่ อย่างไร จึงเป็นที่มาของการศึกษา ถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ใน นักบิน และลูกเรือบนเครื่องบิน ทั้งหลาย

การศึกษานี้รายงานในวารสารการแพทย์ JAMA Dermatology นำโดย นพ. M. Sanlorenzo และคณะ โดยศึกษารวบรวมจากการศึกษาต่างๆทั่วโลกที่มีรายงานเรื่องนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966-2013 มีการศึกษาที่เข้าข่ายนำมาศึกษารวมกันได้ทั้งหมด 19 การศึกษา(Meta -analyses) จำนวนผู้ถูกศึกษารวมทั้งกลุ่ม นักบิน ลูกเรือ และ คนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเปรียนเทียบ ทั้งหมด 266,431 ราย ซึ่งการศึกษามุ่งเน้นเฉพาะ ความสัมพันธ์กับมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาที่เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดอันตราย ที่มีการศึกษายืนยันแล้วว่า ปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนังชนิดนี้ คือ แสงแดด หรือรังสีในกลุ่ม Electromagnetic radiation ส่วนอวัยวะอื่นนอกจากผิวหนัง มีโอกาสน้อยที่จะได้รับรังสีนี้เพราะรังสีจากบรรยากาศนี้ มีอำนาจการทะลุลวงต่ำ โอกาสสัมผัสกับอวัยวะอื่นในร่างกาย จึงไม่มี หรือมีน้อยมากจนไม่อาจก่ออันตราย

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มคนที่ทำงานบนเครื่องบิน เป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาสูงกว่าคนทั่วไป 2 เท่า ซึ่งกลุ่มผู้ศึกษาสรุปว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องน่าจะศึกษาเรื่องนี้ให้ได้อย่างชัดเจน เพื่อหาวิธีการป้องกัน ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งชนิดนี้ในผู้ที่ทำงานประเภทนี้

ดังนั้น ในระหว่างรอการศึกษาที่ชัดเจน ผู้ที่ทำงานบนเครื่องบิน ควรหมั่นสังเกตตนเอง ทั่วร่างกาย ว่า มีไฝ ปาน ผิดปกติ หรือไม่ อย่างไร เช่น โตเร็ว กินลึกลงไปใต้ผิวหนัง หรือ เลือดออกได้ง่าย ก็ควรรีบพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคและการรักษาแต่เนิ่นๆ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com เรื่อง มะเร็งผิวหนัง และ อีกเรื่อง คือ มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา)

บรรณานุกรม

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Health_threat_from_cosmic_rays [2015,Jan17]
  2. http://hps.org/documents/environmental_radiation_fact_sheet.pdf [2015,Jan17]
  3. Sanlorenzo M, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25188246 (Abstract)[2015,Jan15]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผู้ป่วยมะเร็งมีลูกได้ไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Theerathat
Frame Bottom