Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต้อหิน 

บทนำ

ยาคาร์ทีโอลอล(Carteolol) เป็นยาในกลุ่มปิดกั้นเบต้า (Nonselective beta blocker) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาหยอดตาโดยมีขนาดความเข้มข้น 1 – 2% เพื่อบำบัดอาการของโรคต้อหิน (Glaucoma) และใช้เป็นยาลดความดันในลูกตา/ความดันตา(Intraocular hypertension) คุณสมบัติโดยทั่วไปของยาปิดกั้นเบต้าจะส่งผลลดปริมาณเลือดที่ถูกสูบฉีดออกจากหัวใจ เพิ่มแรงต้านทานในการทำงานของหลอดลม ด้วยกลไกดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดของการใช้ยาคาร์ทีโอลอลดังนี้ เช่น

นอกจากนี้ยังมีหลักการง่ายๆของการใช้ยาหยอดตาทุกชนิดรวมยาคาร์ทีโอลอล ที่ผู้บริโภคควรเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ ด้วยจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาต่อตัวผู้ป่วยเอง อาทิเช่น

 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ขณะที่ต้องหยอดตาด้วยยาคาร์ทีโอลอล แพทย์จะให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีว่า หลังการหยอดตาแล้วสามารถใส่คอนแทคเลนส์ได้เมื่อใด
 • ล้างมือก่อนทำการหยอดตาทุกครั้ง หยอดยาลงบริเวณด้านในของเปลือกตา/หนังตาล่าง แล้วหลับตา ใช้นิ้วคลึงบริเวณหัวตาอย่างแผ่วเบาเพื่อให้ตัวยากระจายได้ทั่วตา โดยหลับตาประมาณ 1 – 2 นาที และหลีกเลี่ยงการกระพริบตาถี่ๆ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อโรคลงในตัวยา ห้ามมิให้ปลายหลอดหยดยา สัมผัสกับเปลือกตา นิ้วมือ หรือ กับอวัยวะอื่นใดของร่างกาย และปิดขวดยาอย่างมิดชิด หลังการหยอดตาเสร็จทันที
 • ถึงแม้อาการดีขึ้น ควรใช้ยานี้ต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการลืมหยอดตา

อนึ่ง สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยาคาร์ทีโอลอล ที่ผู้บริโภคควรทราบและนำไปปฏิบัติมีดังนี้ เช่น

สำหรับผลข้างเคียงที่พบเห็นบ่อยสำหรับผู้ที่ใช้ยาหยอดตาคาร์ทีโอลอล ได้แก่ มีอาการ ตาพร่า น้ำตามาก รู้สึกแสบคันในตา

กรณีที่ผู้ป่วยหยอดยาคาร์ทีโอลอลเกินขนาด อาจทำให้เกิดอาการ วิงเวียน เป็นลม หัวใจเต้นช้า ซึ่งหากพบอาการดังกล่าว ควรรีบด่วนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาคาร์ทีโอลอลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากจักษุแพทย์ หรือจากเภสัชกรได้โดยทั่วไป

คาร์ทีโอลอลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

คาร์ทีโอลอล

ยาคาร์ทีโอลอลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

คาร์ทีโอลอลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาคาร์ทีโอลอลคือ ตัวยานี้เป็นยาประเภทเบต้า-บล็อกเกอร์ (Beta-blocker)ที่นอกจากจะออกฤทธิต่อการทำงานของหัวใจและต่อหลอดลมดังได้กล่าวใน”บทนำ”แล้ว ยังออกฤทธิ์ ลดการผลิตของเหลวภายในลูกตา จึงส่งผล ทำให้แรงดันภายในลูกตา/ความดันตาลดลง ด้วยกลไกนี้เองที่ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

คาร์ทีโอลอลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคาร์ทีโอลอล มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น ยาหยอดตาขนาดความเข้มข้น 1 และ 2%

คาร์ทีโอลอลมีขนาดการใช้ยาอย่างไร?

ยาคาร์ทีโอลอลมีขนาดการใช้ยา เช่น

 • ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: หยอดตาด้วยยาที่มีความเข้มข้น 1 หรือ 2% 1 หยด วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในคนกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในคนกลุ่มวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

 • เขย่าขวดยาทุกครั้งก่อนใช้
 • กรณีที่ใช้ยานี้แล้วความดันในลูกตายังไม่ลดลง แพทย์อาจต้องใช้ยาอื่น ร่วมในการรักษาด้วย เช่นยา Pilocarpine, Epinephrine, Dipivefrin
 • หยอดตาต่อเนื่องจนกระทั่งอาการดีขึ้นตามคำสั่งแพทย์ และปรึกษาแพทย์ทุกครั้งว่าสมควรหยุดการใช้ยานี้ หรือต้องใช้ต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
 • ทั่วไป การใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์ 2 ครั้ง/วัน สามารถบรรเทาอาการของต้อหิน หรือภาวะความดันในลูกตาสูงได้เป็นอย่างดี
 • หากพบว่าในขวดยามีสิ่งปนเปื้อนหรือมีสิ่งสกปรกเจือปน ให้ทิ้งทำลายยาขวดนั้นและแจ้งแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาขวดใหม่แทน

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาคาร์ทีโอลอล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดตาด้วยยาคาร์ทีโอลอล สามารถหยอดตาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดการหยอดยาเป็น 2 เท่า

คาร์ทีโอลอลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคาร์ทีโอลอลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้คาร์ทีโอลอลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคาร์ทีโอลอล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาคาร์ทีโอลอลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

คาร์ทีโอลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคาร์ทีโอลอลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาคาร์ทีโอลอลอย่างไร?

ควรเก็บยาคาร์ทีโอลอลในช่วงอุณหภูมิ 15 – 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

คาร์ทีโอลอลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาร์ทีโอลอล ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Arteoptic (อาร์ติออพติก) Otsuka

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ที่จำหน่ายในต่างประเทศ เช่น Cartrol, Ocupress, Teoptic, Arteolol, Arteoptic, Calte, Cartéabak, Carteol, Cartéol, Cartrol, Elebloc, Endak, Glauteolol, Mikelan, Poenglaucol, Singlauc

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/pro/carteolol.html [2016,Dec24]
 2. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-16267/carteolol-ophthalmic/details [2016,Dec24]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/carteolol/?type=brief&mtype=generic [2016,Dec24]
 4. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00521 [2016,Dec24]
 5. https://www.drugs.com/drug-interactions/carteolol-ophthalmic-index.html?filter=3&generic_only=#C [2016,Dec24]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 chumporn Panuwat14
Frame Bottom