คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ Cardioselective beta blockers - หาหมอ.com
Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ (Cardioselective beta blockers) หรือเรียกว่า ซีเล็กทีฟ เบต้า1รีเซพเตอร์ บล็อกเกอร์ (Selective beta1 receptor blocker) เป็นกลุ่มยาที่นำมารักษาอาการของโรคหัวใจต่างๆอย่างเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นเร็ว รวมถึงภาวะ/โรคความดันโลหิตสูง ตัวยาในกลุ่มนี้มีอยู่หลายรายการและจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าอย่างมากมายหลายประเทศทั่วโลก ตัวอย่างยากลุ่มนี้ที่พบเห็นการใช้กันในทางคลินิก เช่น

ทั้งนี้การเลือกใช้ยาดังกล่าวแต่ละรายการสำหรับผู้ป่วยแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยแพทย์จะใช้องค์ประกอบต่างๆมาพิจารณาเช่น อายุ เพศ โรคประจำตัว สตรีที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ยาอื่นๆที่ผู้ป่วยมีใช้อยู่ก่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยของผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

ตัวยาหลายรายการข้างต้นมีใช้ในประเทศไทยและถูกจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยากลุ่มนี้มักต้องรับประทานกันเป็นเวลานานต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการโรคเช่น ความดันโลหิตสูง โดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ-เบต้า-บล็อกเกอร์

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ตัวยาในกลุ่มคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อต้านการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติประเภทซิมพาเทติก (Sympathetic) ซึ่งมีกระจายอยู่ในระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆอย่างเช่น หัวใจ ไต นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ครอบคลุมไปถึงสมองส่วนก้านสมองโดยยับยั้งสารสื่อประสาทต่างๆ และลดฤทธิ์การทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก จากกลไกที่ซับซ้อนดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการรักษาอาการป่วยดังสรรพคุณ

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาชนิดรับประทานที่มีหลายขนาดความแรงและ
 • ยาฉีด

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีขนาดรับประทานอย่างไร?

เนื่องจากยาในกลุ่มคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีหลากหลายรายการ ความเหมาะสมของตัวยากับกลุ่มโรคมีความแตกต่างกันออกไป อีกทั้งมีข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงมากมาย การใช้ยากลุ่มนี้ที่ปลอดภัยจึงขึ้นกับแพทย์ผู้ทำการรักษาที่จะสามารถบริหารยา/ใช้ยาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (แนะนำอ่านเพิ่มเติมแต่ละตัวยาในเว็บ haamor.com เช่น ยา Acebutolol, Bisoprolol เป็นต้น)

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยา คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อก เกอร์ ตรงเวลา

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อา การข้างเคียง) ต่อระบบต่างๆของร่างกายดังนี้

มีข้อควรระวังการใช้ คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษา คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ อย่างไร?

ควรเก็บยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ ตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารกำกับยา เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

คาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาร์ดิโอซีเล็กทีฟ เบต้า บล็อกเกอร์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัท ผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ACB (เอซีบี)Pacific Pharm
Apo-Acebutolol (อาโป-อะซีบูโทลอล)Apotex
Acebutolol Hydrochloride Capsule (อะซีบูโทลอล ไฮโดรคลอไรด์ แคปซูล)Mylan Pharmaceuticals Inc
Sectral (เซกทรัล)Sanofi-Aventis
Betoptic (เบท็อปติก)Alcon
Betoptic S (เบท็อปติก เอส)Alcon
Kerlone (เคอร์โลน)Sanofi Aventis
Bisloc (บิสล็อก)Unison
Concor (คอนคอร์)Merck
Hypercor (ไฮเพอร์คอร์)Sriprasit Pharma
Lodoz (โลดอซ)Merk
Novacor (โนวาคอร์)Tri Medical
Atenol (อะทีนอล)T. O. Chemicals
Atenolol Community Pharm (อะทีนอล คอมมูนิตี้ ฟาร์ม)Community Pharm PCL
Atenolol Kopran (อะทิโนลอล โคพราน)Kopran
Betaday-50 (เบต้าเดย์-50)Vesco Pharma
Enolol (อีโนลอล)Charoon Bhesaj
Esnolol (เอสโนลอล)Emcure Pharma
Eutensin (ยูเทนซิน)Greater Pharma
Oraday (ออราเดย์)Biolab
Prenolol (พรีโนลอล)Berlin Pharm
Tenocard (ทีโนคาร์ด)IPCA
Tenolol (ทีโนลอล)Siam Bheasach
Tenormin (ทีนอร์มิน)AstraZeneca
Tenrol (เทนรอล)Unique
Tetalin (ทีตาลิน)Pharmasant Lab
Tolol (โทลอล)Suphong Bhaesaj
Velorin (วีโลริน)Remedica
Celipres (เซลิเพรส)Ranbaxy
Cardeloc (คาร์ดิล็อก)T.O. Chemicals
Cardoxone R (คาร์ดอกโซน อาร์)Remedica
Meloc (เมล็อก)T. Man Pharma
Melol (เมลอล)Central Poly Trading
Metoblock (เมโทบล็อค)Silom Medical
Metoprolol 100 Stada (เมโทโพรลอล 100 สตาดา)Stada
Metoprolol 200 Stada Retard (เมโทโพรลอล 200 สตาดา รีทาร์ด)Stada
Metprolol (เมทโพรลอล)Pharmaland
Sefloc (เซฟล็อก)Unison

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Beta_blocker [2016,April9]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Acebutolol [2016,April9]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Atenolol [2016,April9]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Beta_blocker [2016,April9]
 5. http://www.mims.com/India/drug/info/celiprolol/ [2016,April9]
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Esmolol [2016,April9]
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Metoprolol [2016,April9]
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Nebivolol [2016,April9]
 9. http://www.bhsoc.org/pdfs/therapeutics/Beta-adrenoceptor%20Antagonists%20(Beta-Blockers).pdf [2016,April9]
 10. http://www.drugs.com/cdi/nebivolol.html [2016,April9]
 11. http://www.drugs.com/drug-interactions/metoprolol-index.html?filter=2#R [2016,April9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom