Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

อัลไซเมอร์ 

บทนำ

ยากาแลนตามีน (Galantamine หรือ Galantamine hydrobromide)เป็นยาในกลุ่มอะซิติลโคลีนเอสเทอเรส อินฮิบิเตอร์หรือเอซีเฮชอีไอ(Acetylcholinesterase inhibitor ย่อว่า AChEI) มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในสมองของมนุษย์ที่มีชื่อว่า อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส เอนไซม์ (Acetylcholinesterase enzyme) ซึ่งช่วยทำให้สารสื่อประสาทอะซิติลโคลีน(Acetylcholine)ในสมองทำงานและออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น ทางคลินิกได้นำยานี้มารักษาโรคความจำเสื่อม เช่น อัลไซเมอร์

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยากาแลนตามีน จะเป็นยาชนิดรับประทาน หลังการถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร ตัวยานี้สามารถกระจายตัวเข้าสู่กระแสเลือดได้ประมาณ 80 % - 100 % และจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 18 % ตับจะคอยทำลายและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายจะใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับ ปัสสาวะ และอุจจาระ

ข้อจำกัดการใช้ยากาแลนตามีนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบมีดังนี้ เช่น

โดยทั่วไป แพทย์มักจะสั่งจ่ายยากาแลนตามีน โดยให้ผู้ป่วยรับประทานยานี้วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลังอาหาร ผู้ป่วยควรรับประทานยานี้ตรงเวลาทุกวัน ห้ามปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ ด้วยจะเสี่ยงต่ออาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ของยานี้ติดตามมาได้

ปัจจุบันยากาแลนตามีนที่มีจำหน่ายในไทย ถูกจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ การสั่งจ่ายยานี้จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เพื่อยืนยันการใช้กับผู้ป่วยเท่านั้น

กาแลนตามีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

กาแลนตามีน

ยากาแลนตามีนมีสรรพคุณ/ช้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดรักษาอาการความจำเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)

กาแลนตามีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากาแลนตามีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Acetylcholineterase ซึ่งจะเป็นตัวสลายสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่า Acetylcholine ส่งผลให้ Acetylcholine ในสมองมีปริมาณมากขึ้น และเกิดสมดุลของสารสื่อประสาทนี้ใหม่ จากกลไกเหล่านี้จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

กาแลนตามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากาแลนตามีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 4,8,12,และ 24 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 8,16, และ 24 มิลลิกรัม/แคปซูล

กาแลนตามีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยากาแลนตามีน มีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานยาครั้งละ 4 มิลลิกรัม วันละ 2ครั้ง เช้า-เย็น หลังอาหารเป็นเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้น แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 8 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จากนั้นอีกประมาณ 4 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 12 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น โดยขนาดรับประทานสูงสุดคือ 16 - 24 มิลลิกรัมต่อวัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกในเรื่องการใช้ยานี้กับเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยากาแลนตามีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยากาแลนตามีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

กาแลนตามีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากาแลนตามีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้กาแลนตามีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากาแลนตามีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต ระยะรุนแรง
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคลำไส้อุดตัน หรือผู้ที่เพิ่งได้รับการผ่าตัด อวัยวะในช่องทางเดินอาหาร
 • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ระวังการใช้ยานี้กับเด็ก และผู้สูงอายุ หากจำเป็นต้องใช้ยานี้กับผู้ป่วยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากาแลนตามีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

กาแลนตามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากาแลนตามีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษากาแลนตามีนอย่างไร?

สามารถเก็บยากาแลนตามีน ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซียลเซส(Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

กาแลนตามีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากาแลนตามีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Reminyl (เรมินิล)Janssen-Cilag

อนึ่งชื่อการค้าของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Nivalin, Razadyne, Razadyne ER, Lycoremine, Galamer, Galamer OD

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Galantamine [2016,Oct8]
 2. http://www.mims.com/thailand/drug/info/galantamine/?type=brief&mtype=generic [2016,Oct8]
 3. https://www.drugs.com/cdi/galantamine.html [2016,Oct8]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/galantamine-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Oct8]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Kongkaw NBP docdoc Tnj_2 mrbean
Frame Bottom