Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เวชศาสตร์การบิน 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

การเดินทางที่นับว่าปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่ง คือ การเดินทางโดยเครื่องบิน แม้ว่าสิ่งแวด ล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน จะมีผลต่อสรีรวิทยาของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้น ตั๋วเดินทางราคาถูก และผู้สูงอายุมีเวลาสะสมเงินทองไว้มาก ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น ระยะทางไกลขึ้น จึงเกิดปัญหาด้านสุขภาพระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้น

ดังนั้นการเตรียมตัวและการวางแผนการเดินทางที่รอบคอบ จะช่วยลดปัญหาต่างๆเหล่า นั้นได้ โดยได้มีการแบ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาตามอายุของผู้สูงอายุ เป็น 2 กลุ่ม

 • กลุ่มแรก อายุระหว่าง 65-75 ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า
 • ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 75 ปี ขึ้นไป เป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากกว่า

ผลทางด้านสรีรวิทยา วิศวกรได้ปรับโครงสร้างภายในห้องโดยสารเครื่องบินให้มีความทน ทานเสมือนอยู่ในบรรยากาศสูง 6,000-8,000 ฟุต โดยที่ความสูงจริงอยู่ที่ 28,000-45,000 ฟุต ทำให้ความกดดันย่อยของออกซิเจน (O2,Oxygen) ลดลง ร่างกายจึงได้รับ O2 ลดลง ซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้โดยสารที่มี ภาวะโลหิตจาง (ภาวะซีด) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ และจากการที่ห้องโดยสารมีความกดบรรยากาศลดลง ทำให้ก๊าซที่อยู่ตามโพรงอากาศต่างๆของร่างกายขยายตัว อาจทำให้เกิดอาการ ปวดหู หูอื้อ ปวดโพรงไซนัส ปวดฟัน คลื่นไส้ อาเจียน หายใจแน่นหน้าอก/หายใจลำบากได้

นอกจากนั้น ความชื้นภายในห้องโดยสาร ยังคงลดลงมักต่ำกว่า 25% ทำให้เยื่อผิวตามส่วนต่างๆของร่างกายจะแห้ง เช่น ในลำคอ กระจกตา และเกิดภาวะขาดน้ำ (DEHYDRATON) ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการเดินทาง ทำให้ร่างกายขาดน้ำ บางรายมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ (CRAMP) เท้าบวม (JET FLIGHT LEG) หลอดเลือดดำอุดตัน หรือกลุ่มอาการ Economy class (ECONOMY CLASS SYNDROME) และการเดินทางอาจไม่สนุกราบ รื่น จากเสียงดังของเครื่องยนต์ การสั่นสะเทือน และการตกหลุมอากาศเป็นช่วงๆจากสภาพอา กาศ

ด้านสภาพจิตใจของผู้สูงอายุก็มีปัญหาได้ เช่น บางรายเกิดความกังวล และกลัวการบิน พบไม่บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีอาการหายใจเร็ว นอกจากนั้นยังวิตกกังวลเรื่องต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น เครื่องบินออกช้ากว่ากำหนด การตรวจทางศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง กระเป๋าสัมภาระตกค้าง ความรู้สึกขณะเครื่องบินวิ่งขึ้น-ร่อนลง การเตรียมตัวการเดินทางโดยเริ่มตั้งแต่เดินทางไปสนามบิน ซึ่งผู้คนมากมาย สับสนวุ่นวาย งานหนังสือการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ จนกระทั่งการไปยังสถานที่ที่จะขึ้นเครื่องบิน

ผู้สูงอายุควรเตรียมตัวในการเดินทางโดยเครื่องบินอย่างไร?

การเดินทางโดยเครื่องบินของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ต้องวางแผนการเดินทาง และเตรียมตัวเดินทางอย่างรอบคอบแต่เนิ่นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ออกจากที่พักให้เร็วกว่าปกติ เดินทางไปสนามบินให้มีเวลามากพอก่อนเวลาเที่ยวบิน เพื่อเตรียมตัวด้านเอกสารและอื่นๆให้เรียบร้อย จนถึงสถานที่จะขึ้นเครื่องบิน ยา เวชภัณฑ์ ของใช้ที่จำเป็นมีพร้อมอยู่ในกระเป๋าเดินทางติดตัว โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหืด โรคเบาหวาน (ยารับ ประทาน, ยาฉีด) โรคความดันโลหิตสูง เครื่องชาร์ตแบตเตอรีสำหรับเครื่องมือแพทย์ การเตรียมตัวรับสภาพอากาศสถานที่ปลายทางที่อาจร้อนจัด หนาวจัด และ/หรือมีการฉีดวัคซีนป้อง กันโรค (ปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทาง ว่าควรต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง และเพื่อให้วัคซีนออกฤทธิ์ได้มีประสิทธิภาพเมื่อถึงปลายทาง ควรต้องปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อยประมาณ 3-4 สัปดาห์)

โรคอะไรของผู้สูงอายุที่ไม่ควรเดินทางโดยเครื่องบิน?

ข้อห้ามเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุ และผู้โดยสารเดินทางโดยเครื่องบินมีบ้างเล็กน้อย และมักใช้เวลาสักระยะ ก็มักจะเดินทางโดยเครื่องบินได้ ในรายที่สงสัยว่าสุขภาพจะสามารถเดิน ทางโดยเครื่องบินได้หรือไม่นั้น สมาคมการเดินทางโดยสารการบินนานาชาติ (IATA – INTER NATIONAL AIRLINE TRAVEL ASSOCIATION) กำหนดให้มีใบรับรองแพทย์สำหรับผู้โดย สารนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้โดยไม่เกิดปัญหา

โรคที่เป็น”ข้อห้าม” สำหรับผู้สูงอายุที่เดินทางระยะไกลโดยเครื่องบิน ได้แก่

1.ระบบหัวใจและหลอดเลือด

2. ระบบทางเดินหายใจ

3. ระบบประสาทและจิตใจ

4. อื่นๆ

ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไรในการเดินทางโดยเครื่องบิน?

ผู้สูงอายุที่เดินทางโดยเครื่องบินบางราย มีปัญหาด้านสุขภาพอย่างรุนแรง ขณะเดินทางบนเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินต้องแวะลงจอดยังสนามบินต่างๆ ที่ไม่อยู่ในแผนการเดินทาง กระ ทบต่อผู้โดยสารอื่น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และยังเป็นอันตรายแก่ชีวิตของผู้ ป่วยนั้นด้วย ดังนั้นการเตรียมตัวและดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก โดยเฉพาะผู้มี่มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องใช้ยาหลายชนิด ผู้ที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาล หรือผู้ป่วยเรื้อรัง แพทย์ที่ดูแลผู้สูงอายุควรให้คำปรึกษา คำแนะนำ ถึงความเสี่ยงของโรคต่อการเดินทาง และควรทำประ กันสุขภาพไว้ด้วย

1. ก่อนเดินทาง (Before The Trip)

 • ควรต้องมีการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ
 • พิจารณากลุ่มที่เดินทางไปด้วย โดยควรต้องมีผู้สูงอายุน้อยกว่าร่วมเดินทางด้วย
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามคำแนะนำของแพทย์ ดังกล่าวแล้วในหัวข้อ การเตรียมตัว
 • ทำประกันการเดินทางไว้ด้วยเสมอ
 • พบแพทย์ และตรวจร่างกายก่อนเดินทาง สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ (Fit to Fly)
 • รายที่วิตกกังวล หรือ เมาเครื่องบิน อาจให้ยาก่อนเดินทาง (ปรึกษาแพทย์ก่อนเดิน ทางเสมอ)

2. ระหว่างเดินทาง (During The Flight)

 • นำยา เวชภัณฑ์ สิ่งของจำเป็นต้องใช้ พกติดตัวไปด้วยในห้องโดยสาร
 • เลือกที่นั่งใกล้ทางเดิน (Aisle Seat) ห่างจากเครื่องยนต์ ใกล้ห้องสุขา
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดก๊าซ และน้ำอัดลม
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดการเดินทาง
 • อย่านั่งเป็นเวลานานๆ ควรลุกขึ้นเดินเป็นช่วงๆ และออกกำลังกล้ามเนื้อขา (อ่านเพิ่ม เติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง กลุ่มอาการ Economic class)

3. หลังการเดินทาง

 • ควรพักผ่อนเต็มที่ เมื่อถึงปลายทาง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

4. การแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน

 • แจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สายการบิน หากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างระหว่างเดิน ทาง เช่น O2 บนเครื่องบิน รถเข็น อาหารเฉพาะ
 • หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน เพื่อประกาศหาแพทย์ที่โดยสารมาด้วย เพื่อช่วยตรวจ ดูแลสุขภาพ ให้คำแนะนำเท่าที่จะทำได้

บรรณานุกรม

 1. JOHN ERNSTING ET AL., AVIATON MEDICINE, 1999
 2. JAMES A. LOW, DANIEL K.Y. CHAN, AIR TRAVEL IN OLDER PEOPLE, 2002
 3. CUMMIN AND NICHOLSON, AVIATION MEDICINE AND THE AIRLINE PASSENGER, 2002


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom