Frame Top

การระบาดของ 'โรคเอดส์' ใกล้ยุติแล้ว (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
2 ธันวาคม 2012

สำนักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS) รายงานถึงจำนวนผู้ตายด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับเอดส์ทั่วโลกลดลงมา 25% ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 และการลดลงมากว่า 50% ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ใหม่ 25 ประเทศ ประเทศเหล่านี้เข้าใกล้ 1,000 วันเส้นตาย (Deadline) ของการบรรลุเป้าหมายทั่วโลกของโรคเอดส์ (AIDS) กล่าวคือให้ทั่วโลกเข้าถึงการป้องกัน รักษา ดูแล โรคเอดส์ ได้ภายในปี พ.ศ.2558

ในบางประเทศที่ความชุกของโรคมีมากที่สุดก็ได้แสดงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2544 อย่างเห็นได้ชัด เช่น สาธารณรัฐมาลาวี (Malawi) ลดลงร้อยละ 73 สาธารณรัฐบอตสวานา (Botswana) ลดลงร้อยละ 71 สาธารณรัฐนามิเบีย (Namibia) ลดลงร้อยละ 68 สาธารณรัฐแซมเบีย (Zambia) ลดลงร้อยละ 58 สาธารณรัฐซิมบับเว (Zimbabwe) ลดลงร้อยละ 50 และในแอฟริกาใต้และราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ (Swaziland) ลดลงร้อยละ 41

ผู้ติดเชื้อเฮชไอวีอาจไม่แสดงอาการปรากฏให้เห็นเป็นเวลานาน 10 ปี หรือมากกว่านั้น แต่ยังสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ในระหว่างที่ไม่อาการปรากฏนี้ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษา ระบบภูมิต้านทาน (Immune system) จะค่อยๆ อ่อนตัวลงและจะพัฒนาขึ้นเป็นโรคเอดส์

คนที่ป่วยเป็นโรคเอดส์นั้น ระบบภูมิต้านทานจะถูกทำลายโดยเชื้อเฮชไอวี โดยมีอาการทั่วไปดังนี้

การทดสอบว่าเป็นโรคเอดส์หรือไม่ จะใช้วิธีทดสอบเซลล์ CD4 ซึ่งเป็นทีเซลล์ (T-cell) ชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกกันว่า "Helper cells" ซึ่งเป็นเซลล์ของระบบภูมิต้านทาน หากจำนวนเซลล์ CD4 ต่ำกว่า 200 เซลล์/ลูกบาศ์กมิลลิเมตร (mm3) และผลการตรวจเชื้อเฮชไอวีเป็นบวก (HIV-positive) ก็ถือว่าเป็นโรคเอดส์

[คนปกติโดยทั่วไปจะมี CD4 อยู่ที่ 500 - 1,200 เซลล์ต่อลูกบาศ์กมิลลิเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของสุขภาพ] การป้องกันการติดเชื้อเฮชไอวีหรือโรคเอดส์ทำได้โดย

  • อย่าใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่น
  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเลือดของผู้อื่น
  • ผู้ติดเชื้อไม่ควรบริจาคเลือด อวัยวะ หรือสเปอรม์ (Sperm)
  • ผู้ติดเชื้อที่เป็นหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงและการป้องกันไม่ให้ทารกติดเชื้อ เพราะหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการรักษาสามารถลดอัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อในทารกได้น้อยกว่าร้อยละ 1 ในขณะที่หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีความเสี่ยงถึงร้อยละ 13-40
  • ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ร้อยละ 80

แหล่งข้อมูล:

  1. UNAIDS reports a more than 50% drop in new HIV infections across 25 countries as countries approach the 1000 day deadline to achieve global AIDS targets. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2012/november/20121120prresults/ [2012, December 2].
  2. AIDS. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001620/ [2012, December 2].
  3. HIV/AIDs. http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDs [2012, December 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wisanu
Frame Bottom