Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ยาเคมีบำบัดส่งผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะอย่างไร?

ยาเคมีบำบัด เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว บางส่วนจะถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะโดยผ่านการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ) ดังนั้นยาจึงอาจก่อการบาดเจ็บต่อเซลล์ของอวัยวะดังกล่าวเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยเคมีบำบัด อาจมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะได้ดังนี้ คือ

ป้องกันอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะจากยาเคมีบำบัดได้ไหม?

การป้องกันอาการและการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ คือ

ควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเอง การพบแพทย์เมื่อมีอาการทางปัสสาวะหลังยาเคมีบำบัด เช่นเดียวกับในการป้องกันอาการ ที่สำคัญคือ

บรรณานุกรม

  1. Chemotherapy side effects http://www.cancer.gov/cancertopics/coping/chemo-side-effects [2012,July 22].
  2. DeVita, V., Hellman, S., and Rosenberg, S. (2005). Cancer: principles& practice of oncology (7th edition). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
  3. Managing Chemotherapy Side Effects http://www.breastcancer.org/treatment/chemotherapy/side_effects.jsp [2012,July 22].
  4. Chemotherapy principles http://www.cancer.org/Treatment/TreatmentsandSideEffects/TreatmentTypes/Chemotherapy/ChemotherapyPrinciplesAnIn-depthDiscussionoftheTechniquesanditsRoleinTreatment/chemotherapy-principles-indepth-toc [2012,July 22].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oslhohitzz
Frame Bottom