Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปากและลำคอ  ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บคอ  เจ็บปาก 

ทั่วไป

การฉายรังสีรักษา บริเวณศีรษะ และลำคอ เป็นการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่อ/อวัยวะส่วนอยู่ที่ศีรษะ และลำคอ (ยกเว้น โรคมะเร็งของผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก สมอง และของต่อมน้ำเหลือง) เช่น โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งกล่องเสียง และโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก

การฉายรังสีรักษา เพื่อรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอนี้ จะฉายครอบคลุมทั้ง อวัยวะที่เกิดโรค (รอยโรค) เนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง และรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอทั้งสองข้าง ที่โรคสามารถลุกลามไปถึงได้ ทั้งนี้เพราะโรคมะเร็งในระบบนี้มีการลุกลามเข้าเนื้อเยื่อ/อวัยวะใกล้เคียงกับรอยโรค และลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองลำคอได้สูง ซึ่งเนื้อที่ฉายรังสี และปริมาณรังสีที่ใช้รักษาในผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกันตามขนาดก้อนมะเร็ง ระยะโรคมะเร็ง การตอบสนองต่อรังสีของเซลล์มะเร็ง และดุลพินิจของรังสีรักษาแพทย์

ระหว่างฉายรังสีรักษาในมะเร็งศีรษะและลำคอมีผลข้างเคียงอย่างไร? ดูแลตนเองอย่างไร?

ผลข้างเคียงแทรกซ้อน ที่อาจพบได้ในระหว่างฉายรังสีรักษาในมะเร็งศีรษะและลำคอ ได้แก่

หลังครบฉายรังสีรักษาในมะเร็งศีรษะและลำคอมีผลข้างเคียงอย่างไร? ดูแลตนเองอย่างไร?

ผลข้างเคียงหลังครบรังสีรักษาไปแล้ว หรือ ที่เรียกว่า ผลข้างเคียงระยะยาว หรือ ระยะเรื้อรัง ในการรักษาโรคมะเร็งศีรษะและลำคอด้วยรังสีรักษา และการดูแล ได้แก่

ควรพบรังสีรักษาแพทย์ก่อนนัดเมื่อใด?

ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหลังจากให้การรักษาครบไปแล้ว เช่น มีแผล หรือก้อนเนื้อในช่องปาก มีเลือดออกในช่องปาก มีก้อนในบริเวณศีรษะและลำคอ มีแผลหรือผื่นคันในบริเวณที่เคยฉายรังสีรักษาไปแล้ว กลืนอาหารลำบาก หรือกลืนไม่ได้ แขนขาอ่อนแรง หรือตามองเห็นไม่ชัดเจน ให้ผู้ป่วยรีบพบรังสีรักษาแพทย์ หรือถ้าเป็นในช่วงที่ไม่สามารถพบรังสีรักษาแพทย์ได้ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนเสมอสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom