Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบมะเร็งวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไอเรื้อรัง 

ทั่วไป

การฉายรังสีรักษาบริเวณปอดมักเป็นการฉายรังสีสำหรับโรคมะเร็งปอดหรือโรคมะเร็งหลอดอาหาร หรือ โรคมะเร็งชนิดอื่นๆที่พบได้ไม่บ่อยนัก เช่น โรคมะเร็งของต่อมน้ำเหลือง ในช่องปอด การฉายรังสีในบริเวณนี้จะฉายรังสีครอบคลุมก้อนมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองในช่องอกตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละโรคและตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคนด้วย

ทระหว่างฉายรังสีรักษามะเร็งปอดมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง ดูแลอย่างไร?

ผลข้างเคียงที่พบได้ในระหว่างฉายรังสีในโรคมะเร็งปอด ได้แก่

เมื่อฉายรังสีรักษามะเร็งปอดครบแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง? และดูแลอย่างไร?

ผลข้างเคียง หลังครบรังสีรักษาแล้ว ในโรคมะเร็งปอด ได้แก่

ควรรีบพบรังสีรักษาแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ หอบ เหนื่อยมากขึ้น ไอเป็นเลือดมากขึ้น กลืนอาหารลำบากจนกินอาหารและน้ำไม่ได้ มีไข้สูง แขนขาอ่อนแรง ให้ผู้ป่วยรีบพบแพทย์รังสีรักษา หรือถ้าเป็นในช่วงที่ไม่สามารถพบแพทย์รังสีรักษาได้ ให้รีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung lakeislove
Frame Bottom