Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีอาการทางระบบประสาท 

บทนำ

GABA ย่อมาจาก Gamma-Aminobutyric acid (กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก) เป็นสารสื่อประสาทที่พบมากในสมอง สารGABAจะคอยทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทไม่ให้มีมากจนเกินไป หากระดับ GABA ต่ำลงมากกว่าปกติ จะทำให้มีการสั่งการกระแสประสาทออกมามากผิดปกติ ส่งผลทำให้มีอาการวิตกกังวล หรือเกิดภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย/อารมณ์แปรปรวน กระตุ้นให้เกิดอาการชัก และมีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องได้รับสาร/ยา GABA เพิ่มนั้น มักจะมีความสัมพันธ์ต่อการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เช่น

มนุษย์สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณ GABA สูงๆได้จาก ผัก ผลไม้ ชา และไวน์แดง อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดการใช้ GABA กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ และสตรีในภาวะให้นมบุตร ด้วยขาดข้อมูลความปลอดภัยและประโยชน์ต่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ที่แน่ชัด

สำหรับ สาร/ยากาบาเออร์จิก(GABAergic หรือ GABAergic drug) หมายถึง กลุ่มสารประกอบหรือกลุ่มยาที่มีผลต่อการกระตุ้นหรือยับยั้งการปลดปล่อย GABA ในสมอง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกลุ่มยาที่มีโครงสร้างเลียนแบบสาร GABA ก็จัดเป็น ยากาบาเออร์จิกเช่นเดียวกัน

นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกสาร/ยากาบาเออร์จิกออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

อนึ่ง การใช้ยากาบาเออร์จิกในแต่ละหมวดหมู่ได้เหมาะสม ต้องเป็นความรับผิดชอบและขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว ตัวยากาบาเออร์จิกในท้องตลาดมีอยู่หลายรายการ ดังนั้นการเลือกใช้ยากาบาเออร์จิกผิดประเภท นอกจากจะไม่ทำให้อาการป่วยทุเลาลง แต่กลับจะกระตุ้นให้อาการป่วยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้อบ่งใช้ของกาบาเออร์จิกมีอะไรบ้าง?

กาบาเออร์จิก

ข้อบ่งใช้ทางคลินิกของยากาบาเออร์จิก ถูกแบ่งเป็นไปตามประเภทของยากาบาเออร์จิกดังนี้

ก. GABA receptor agonist มีข้อบ่งใช้ คือ

ข. GABA receptor antagonist มีข้อบ่งใช้ คือ

ค. GABA reuptake inhibitors มีข้อบ่งใช้ คือ

กลไกการออกฤทธิ์ของกาบาเออร์จิกเป็นอย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากาบาเออร์จิกเป็นดังนี้ คือ

กาบาเออร์จิกสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงอะไรบ้าง?

สามารถจำแนกผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ของยากาบาเออร์จิกได้ดังนี้ เช่น

ก. GABA reuptake inhibitors: สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงดังนี้ เช่น

ข. GABA receptor agonist: สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้ เช่น

ค. GABA receptor antagonist: สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงดังนี้ เช่น

จะเลือกใช้ยาในกลุ่มกาบาเออร์จิกได้อย่างเหมาะสมอย่างไร?

ยากาบาเออร์จิกมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์หลายประเภท เช่น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การใช้ยาประเภทกาบาเออร์จิกจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น การซื้อยานี้มาใช้เอง จะเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตที่ผิดปกติไป หัวใจเต้นผิดปกติ หรือเกิดอาการประสาทหลอนตามมา

บรรณานุกรม

  1. https://www.webmd.com/vitamins-and-supplements/gaba-uses-and-risks [2018,Feb10]
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29301063 [2018,Feb10]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/GABA_reuptake_inhibitor [2018,Feb10]
  4. https://www.drugs.com/uk/clomethiazole-192-mg-capsules-leaflet.html [2018,Feb10]
  5. https://www.drugs.com/article/benzodiazepines.html#adverse-effects[2018,Feb10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Babyregistry
Frame Bottom