Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ประสาทวิทยา  

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

กลุ่มอาการทางสมอง หรือ Encephalopathy คือกลุ่มอาการความผิดปกติต่างๆทางสมอง เช่น อาการซึม สับสน เอะอะ โวยวาย ไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นของสมองทั่วทั้งสมอง ไม่เฉพาะเจาะจงกับสมองส่วนใดส่วนหนึ่ง กลุ่มอาการทางสมองดังกล่าวเกิดจากอะไร มีอาการผิด ปกติอะไรบ้าง รักษาหายหรือไม่ ผลการรักษาดีหรือไม่ ต้องติดตามบทความนี้ครับ

กลุ่มอาการทางสมองคืออะไร?

กลุ่มอาการทางสมอง

กลุ่มอาการทางสมองคือ อาการผิดปกติทางสมองที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติทั่วทั้งสมอง ทั้งสาเหตุจากภายนอกสมอง (Extracranial cause) หรือสาเหตุจากในสมองเอง (Intracranial cause)

กลุ่มอาการทางสมองมีอาการอะไรบ้าง?

กลุ่มอาการผิดปกติทางสมองที่พบนั้นเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติทั่วไปของทั้ง สมองมากกว่าที่จะเป็นอาการผิดปกติเฉพาะส่วนของสมอง อาการผิดปกติที่พบได้เช่น

 1. การรู้สึกตัวผิดปกติเช่น ซึม สับสน เอะอะ โวยวาย
 2. การนอนผิดปกติเช่น นอนหลับมาก นอนไม่หลับหรือนอนหลับๆตื่นๆ
 3. การพูดผิดปกติเช่น พูดมาก พูดน้อย ไม่พูด หรือพูดสับสน
 4. การเคลื่อนไหวผิดปกติเช่น มือ-แขน กระตุก มือ-แขน สั่น
 5. ความจำไม่ดี สมาธิไม่ดี
 6. กล้ามเนื้อเต้นกระตุก
 7. ชัก
 8. การหายใจผิดปกติเช่น หายใจเร็ว-ช้าสลับกัน
 9. หมดสติ

สาเหตุของกลุ่มอาการทางสมองคืออะไร?

สาเหตุที่พบได้ของกลุ่มอาการทางสมองได้แก่

ก. สาเหตุจากความผิดปกติในสมอง: เช่น สมองบวม, สมองขาดออกซิเจน, ความผิดปกติ ของสมองทางเมตะบอลิก (Metabolic, การเผาผลาญพลังงานของร่างกาย) ตั้งแต่กำเนิด

ข. สาเหตุจากความผิดปกตินอกสมอง: โรคจากนอกสมองหลายโรคที่สามารถกระทบถึง การทำงานของสมองได้เช่น

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการทางสมองได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยกลุ่มอาการทางสมองได้จาก อาการผิดปกติของผู้ป่วย (ดังกล่าวข้างต้นในหัวข้อ อาการ) ร่วมกับการตรวจร่างกายพบระดับการรู้สึกตัวไม่ดี อาจพบอาการกระตุกของมือ (Plapping tremor) แต่ไม่พบลักษณะความผิดปกติที่บ่งบอกว่ามีรอยโรคเฉพาะตำแหน่งในสมอง (Focal lesion) เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ แพทย์จะตรวจสืบค้นเพิ่มเติมเช่น ส่งตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุต่างๆตามลักษณะ ทางคลินิกของผู้ป่วย หรือโรคประจำตัวที่จะเป็นสาเหตุของความผิดปกติดังกล่าว (เช่น การตรวจน้ำตาลและ/หรือเกลือแร่ต่างๆในเลือด) และถ้าสงสัยว่าจะมีรอยโรคในสมองก็จะส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ/หรือเอมอาร์ไอสมองและ/หรือคลื่นไฟฟ้าสมองตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

การรักษากลุ่มอาการทางสมองทำอย่างไร?

การรักษากลุ่มอาการทางสมองมักเป็นการรักษาในโรงพยาบาล โดยการรักษาที่สำคัญคือ การรักษาแก้ไขสาเหตุ (ที่จะแตกต่างกันในแต่ละผู้ป่วยเช่น การรักษาภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิต/ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ การรักษาภาวะสมองบวม เป็นต้น) และร่วมกับการรักษาแก้ไขปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เกิดอาการและ/หรือที่ทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลงเช่น การแก้ไขสารน้ำ หรือเกลือแร่ที่ผิดปกติในเลือด การรักษาแก้ไขภาวะร่างกายขาดออกซิเจนและอื่นๆที่มีความผิด ปกติและที่อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

กลุ่มอาการทางสมองมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

ผลการรักษาหรือการพยากรณ์โรคของกลุ่มอาการทางสมองจะดีหรือไม่ขึ้นกับสาเหตุ ระดับความรุนแรงของอาการ และโรคร่วมต่างๆที่พบร่วมด้วยในผู้ป่วย ดังนั้นการพยากรณ์โรคจึงแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน และแพทย์ผู้รักษาเท่านั้นที่จะให้การพยากรณ์โรคผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มอาการทางสมองมีผลข้างเคียงอย่างไร?

กลุ่มอาการทางสมอง เมื่อรักษาหายแล้วมักมีความบกพร่องทางสมองหลงเหลืออยู่เสมอ ตลอดไปเช่น ปัญหาในด้านความจำ ในการเข้าใจ และในด้านจิตใจและอารมณ์

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ต่อเนื่องหรือไม่?

ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางสมองที่แพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านและให้ดูแลตนเองต่อที่บ้าน ควรต้องรักษาต่อเนื่องกับแพทย์เสมอเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุกลุ่มอาการทางสมองที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ป่วยควรดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองที่เหมาะสมของผู้ป่วยเมื่อแพทย์อนุญาตให้ดูแลตนเองที่บ้านที่ดีที่สุด คือ

 • ดูแลควบคุมรักษาโรคประจำตัวให้ดีตามแพทย์พยาบาลแนะนำ
 • ทานยาที่แพทย์สั่งให้สม่ำเสมอครบถ้วน ไม่ขาดยา หรือหยุดยาเอง
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้โรคทรุดลงเช่น การซื้อยาต่างๆกินเอง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์/สุรา
 • หมั่นออกกำลังกายทุกวันตามควรกับสุขภาพ
 • พักผ่อนให้เพียงพอและ
 • ถ้ามีอาการผิดปกติหรือเมื่อมีอาการเลวลงหรือกังวลในอาการ ก็ควรพบแพทย์/ไปโรง พยาบาลก่อนนัด

ป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการทางสมองได้หรือไม่?

สามารถป้องกันกลุ่มอาการทางสมองได้โดยสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom