Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยากริซีโอฟูลวิน (Griseofulvin) เป็นยาต้านเชื้อราชนิดรับประทาน มีการนำยามาใช้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ สำหรับมนุษย์มักนำมารักษาอาการติดเชื้อราตาผิวหนังและเล็บมือเล็บเท้า ยานี้ถูกสกัดได้จากสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ‘โมลด์ (Mold, ราชนิดหนึ่งที่เซลล์มีลักษณะเป็นเส้นใย)’ ชนิดที่มีชื่อเจาะจงว่า Penicillium griseofulvum

หากพิจารณาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของยากริซีโอฟูลวินจะพบว่า การดูดซึมจากทางเดินอาหารมีช่วงกว้างมาก กล่าวคือ 25 - 70% ระดับยาในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงสุดโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยากริซีโอฟูลวิน ร่างกายต้องใช้เวลา 9 - 21 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

องค์การอนามัยโลกจัดให้กริซีโอฟูลวินเป็นยาจำเป็นสำหรับระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐาน คณะ กรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุกริซีโอฟูลวินลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยจัดให้อยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการรักษาจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยากริซีโอฟูลวินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

กริซีโอฟูลวิน

ยากริซีโอฟูลวินมีสรรพคุณรักษาการติดเชื้อราที่ผม ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเท้า

ยากริซีโอฟูลวินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยากริซีโอฟูลวินคือ ตัวยาจะยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเชื้อราในระยะที่เรียกว่าเมตะเฟส (Metaphase) ยานี้ยังเข้าไปรวมกับเคราติน (Keratin) ที่ผิวหนังของผู้ป่วย ทำให้ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับเชื้อรามีความคงทนและต่อต้านการติดเชื้อราได้

ยากริซีโอฟูลวินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากริซีโอฟูลวินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาเม็ดขนาด 125 และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด

ยากริซีโอฟูลวินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยากริซีโอฟูลวินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. การติดเชื้อราที่ผมและผิวหนัง:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 2 - 8 สัปดาห์ สามารถแบ่งรับประทานหรือจะรับประทานเพียงครั้งเดียวก็ได้

ข. การติดเชื้อราที่เล็บมือ:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 6 เดือน

ค. การติดเชื้อราที่เล็บเท้า:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารทันที
  • เด็ก: ขนาดยาขึ้นกับน้ำหนักตัวของเด็กและต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยากริซีโอฟูลวิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยากริซีโอฟูลวินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยากริซีโอฟูลวินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากริซีโอฟูลวินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร วิงเวียน สับสน ปวดศีรษะ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปลายประสาทอักเสบ (โรคเส้นประสาท) แพ้แสงแดด ผื่นคัน ลมพิษ อาจพบโปรตีนออกมากับปัสสาวะ พบได้จากการตรวจปัสสาวะ

มีข้อควรระวังการใช้ยากริซีโอฟูลวินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากริซีโอฟูลวินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยากริซีโอฟูลวินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยากริซีโอฟูลวินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากริซีโอฟูลวินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายากริซีโอฟูลวินอย่างไร?

ควรเก็บยากริซีโอฟูลวินที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซียลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยากริซีโอฟูลวินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยากริซีโอฟูลวินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Aofen (ออเฟน) Medicine Products
Fulvin (ฟูลวิน) Burapha (Griseo (microcrystalline))
Fungivin (ฟังกิวิน) The Forty-Two
Fusovin (ฟูโซวิน) Charoen Bhaesaj Lab
Grifulvin (กริฟูลวิน) General Drugs House
Griseofulvin Acdhon (กริซีโอฟูลวิน แอคฮอน) Acdhon
Griseofulvin Chew Brothers (กริซีโอฟูลวิน ชิว บราเทอร์) Chew Brothers
Griseofulvin Picco (กริซีโอฟูลวิน พิคโค) Picco Pharma
Griseofulvin Pond’s Chemical (กริซีโอฟูลวิน พอนด์ส เคมีคอล) Pond’s Chemical
Griseofulvin T Man (กริซีโอฟูลวิน ที แมน) T.Man Pharma
Griseo-Med (กริซีโอ-เมด) Utopian
Grisflavin (กริสฟลาวิน) Asian Pharm (Griseo (microcrystalline))
Grisin (กริซิน) Chinta
Grisovex (กริโซเวกซ์) The United Drug (1996)
Grivin (กริวิน) Atlantic Lab
K.B. Vinecin (เค.บี. วิเนซิน) K.B. Pharma
Mycovin (มายโควิน) Community Pharm PCL
Mycoxyl (มายโคซิล) Bangkok Lab & Cosmetic
Neofulvin (นีโอฟูลวิน) Chew Brothers
Trivanex (ทริแวเน็กซ์) Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Griseofulvin [2014,Oct18]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=griseofulvin&page=0 [2014,Oct18]
3 http://www.mims.com/USA/Drug/info/griseofulvin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Oct18]
4 http://www.drugs.com/drug-interactions/griseofulvin-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Oct18]
5 http://www.healthcentral.com/skin-care/r/medications/griseofulvin-microsize-oral-5440/dosage [2014,Oct18]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom