Frame Top

อาการ : cushing syndrome

ไมโทเทน (Mitotane)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ัด (Cancer chemotherapy) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) ถุงยางอนามัยชาย (Male Condom) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) {% endblock related %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom