Frame Top

อาการ : ไอเป็นเลือด

มะเร็งปอด (Lung cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
mall cell lung cancer: SCLC) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) {% e
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer: NSCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
piratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) {% endblock related %} {% block article_content %}{% l
มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell lung cancer: SCLC)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อด (Pulmonary disease) โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract disorder) ปอด: กายวิภาคปอด (Lung anatomy) / สรีรวิทยาของปอด (Lung physiology) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน tee2532 natt500 Panuwat14
Frame Bottom