Frame Top

อาการ : ไวรัสตับอักเสบบีและซี

อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา (Interferon alpha)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้ยาทุกชนิด อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction) การคุมกำเนิด (Contraception) มะเร็ง (Cancer) ไวรัสตับอักเสบ (Viral hepatitis) โรคไวรัสตับอักเสบ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom