Frame Top

อาการ : ไวรับตับอักเสบซี

เพกิเลต อินเตอร์เฟอรอน แอลฟา-ทูบี (Pegylated interferon alpha-2b)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) โรคไว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom