Frame Top

อาการ : ไฝ

ไฝ ปาน (Nevus) กระ (Freckle) ฝ้า (Melasma) สิว (Acne)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
กลมหรือเป็นรูปไข่ อาจนูนหรือแบนราบ ขอบเรียบ สาเหตุของการเกิดไฝ ปานยังไม่ทราบแต่บางคนเป็นพันธุกรรมได้ ไฝ ปานบางชนิดอาจกลายเป็นโรคมะเร็งได้ ซึ่งไฝ ปานที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งจะมีลักษณะโตเร็ว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Thanyatap onka Abc1199
Frame Bottom