Frame Top

อาการ : ไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดต่ำ

ยาบำบัดภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน หรือ ยาบำบัดภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (Thyroid hormone replacement therapy)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ไทรอยด์: โรคของต่อมไทรอยด์ (Thyroid: thyroid diseases) ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (Hypothyroidism) ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxi

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom