Frame Top

อาการ : ใช้ยาเม็ดไม่ได้

ยาพ่นปาก (Mouth spray or Oral spray)
โดย พรลภัส บุญสอน
กในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาพ่นปากในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาพ่นปากในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากยาพ่นปากเป็นอย่างไร? สรุป บรรณานุกรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sunan1234 Puphan kkodchaporn
Frame Bottom