Frame Top

อาการ : โรคไต

อัตราการกรองของไต (Glomerular filtration rate)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ด้จากสูตรคำนวณทางการแพทย์ที่ซับซ้อน ที่ประกอบด้วยค่า Creatinine ในเลือด อายุผู้ป่วย เพศ เชื้อชาติ น้ำหนักตัว และส่วนสูงของผู้ป่วย และแพทย์จะใช้ค่าจีเอฟอาร์ ช่วยในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตหรือไม่

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน Aummy43 Wptongz Bolloun ballball2 mine2112
Frame Bottom