Frame Top

อาการ : โรคอ้วน

ไซบูทรามีน (Sibutramine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
อมเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitor: MAOI) ยาลดความอ้วน (Diet pill or Weight loss drug) โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ต้อหิน (Glaucoma)
ยาลดความอยากอาหาร (Anorexic drugs or Appetite Suppressants)
โดย พรลภัส บุญสอน
ากอาหารอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาลดความอยากอาหารอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอยากอาหารในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาลดความอ
แอมฟีพราโมน (Amfepramone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ight loss drug) ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง (CNS stimulants) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) ตาย: ความตาย (Death) เอมเอโอไอ (Monoamine oxidase inhibitor: MAOI) {% end
ลอร์คาเซริน (Lorcaserin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
เตอร์ อะโกนิสต์ (Serotonin 2C receptor agonist) กลุ่มอาการเซโรโทนิน (Serotonin syndrome) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease)
เบนซ์เฟตามีน (Benzphetamine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ine) ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง (CNS stimulants) ยาลดน้ำหนัก กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) {% endblock related %} {% block art
เฟนไดเมตราซีน (Phendimetrazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
น (Diet pill or Weight loss drug) โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน yama.ada Whatyoudo Mk193
Frame Bottom