Frame Top

อาการ : โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

ไดเอทิลโพรพิออน (Diethylpropion)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ชนิด ยาลดความอ้วน (Diet pill or Weight loss drug) ลมพิษ (Urticaria) ยากระตุ้นประสาทส่วนกลาง (CNS stimulants) โรคอ้วน และ น้ำหนักตัวเกิน (Obesity and overweight) การออกกำลังกาย: แนวทางการออกก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom