Frame Top

อาการ : โรคหลอดเลือดสมอง

นิโมดิปีน Nimodipine
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
่อหุ้มสมองชั้นอะแรชนอยด์ (Subarachnoid hemorrhage) ยาลดความดัน ยาลดความดันเลือดสูง ยาลดความดันโลหิตสูง (Antihypertensive drug) โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไมเกรน (Migraine)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน saru_hana nanzaaa pimlada23 Kritba12
Frame Bottom