Frame Top

อาการ : โรคสมองทำให้พูดผิดปกติ

ความผิดปกติทางการพูดและทางภาษาในผู้ป่วยสมองพิการ (Aphasia)
โดย ร.ศ. ดร. เบญจมาศ พระธานี
ษาหรืออะเฟเซีย (Aphasia) การประเมินปัญหาทางการพูดและทางภาษา การฝึกพูด ความบกพร่องทางภาษามีความรุนแรงอย่างไร? ความผิดปกติทางการพูดและทางภาษาจากสมองพิการรักษาหายไหม? ควรดูแลตนเองอย่างไร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom