Frame Top

อาการ : โรคมีโครโมโซมเพศผิดปกติ

กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter syndrome)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ผู้ชายมีนม ผู้ชายมีเต้านม เต้านมโตในผู้ชาย หรือ ไกเนโคมาสเตีย (Gynecomastia) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia) ก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom