Frame Top

อาการ : โรคมาลาเรีย

มาลาโรน (Malarone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
anil) โลหิตจาง เลือดจาง ซีด (Anemia) ตับอักเสบ โรคพิษต่อตับ (Toxic hepatitis หรือ Hepatotoxicity) ยาต้านมาลาเรีย (Antimalarial medications) {% endblock related %} {% block article_co

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom