Frame Top

อาการ : โรคมะเร็ง

มะเร็งไต (Kidney cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ซาร์โคมา มะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma)
มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
(Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care)
อัตรารอดที่ห้าปี หรืออัตราอยู่รอดที่ห้าปี (Five year survival rate)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
คมะเร็งจะย้อนกลับเป็นซ้ำ และ/หรือแพร่กระจาย มักพบเกิดก่อน 5 ปี ดังนั้นโดยปริยาย อัตรารอดที่ 5 ปีจึงใช้เป็นตัวช่วยบอกโอกาสหายขาดจากโรคมะเร็ง Updated 2014, Aug 16 {% endlinkify %}{% endblock artic
มะเร็งปอด (Lung cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
mall cell lung cancer: SCLC) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) {% e
มัลติเพิลมัยอีโลมา มะเร็งเอ็มเอ็ม (MM: Multiple myeloma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคมะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) การดูแลตนเอง กา
ยารักษาตรงเป้า (Targeted Therapy)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ักษา และ/หรือยาเคมีบำบัด เพื่อช่วยชะลอการลุกลามหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ข้อจำกัดของยารักษาตรงเป้านอกจากไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้จากตัวยาตัวเดียวดังกล่าวแล้วคือ ตัวยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยัง
ซัยโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide)
โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์
้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็ง (Cancer) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) โรคภูมิต้านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) การดูแลตนเองเมื่อป
ยาเมโธเทรกเซท (Methotrexate, MTX)
โดย ภญ. ดร. นิตย์สุภา วัฒนชัย
านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และ /
มิลเทโฟซีน (Miltefosine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
homa) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) สัตว์เซลล์เดียว โรคติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียว โรคติดเชื้อโปรโทซัว (Protozoan infection) ถุงยางอนามัยชาย (Male Cond
ซูนิทินิบ (Sunitinib)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ancer) มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาซูนิทินิบ (Sunitinib) เป็นยาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom