Frame Top

อาการ : โรคมะเร็งระยะสุดท้าย

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Terminal care)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
วยระยะสุดท้าย (Terminal stage) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคต่างๆ ลุกลามจนรักษาไม่หายและแพทย์ไม่มีแผนการรักษาเฉพาะโรคนั้นๆอีกต่อไป นอกจากรักษาดูแลแบบประคับประคองตามอาการจวบจนเสียชีวิต คว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน apple123 Atmbaber291036 ballball2
Frame Bottom