Frame Top

อาการ : โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

คาบาซิแทคเซล (Cabazitaxel)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
านในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็ง (Cancer) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) แท็กเซน (Taxane) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) โบว์สัญลักษณ์โรคมะเร็ง (Awareness ribbons of common cancer) การฉา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tapanut bb15
Frame Bottom