Frame Top

อาการ : โรคที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนต่างๆ

คอร์ติโคโทรปิน (Corticotropin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome) โรคแอดดิสัน (Addison disease) กลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocor

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree suksun
Frame Bottom