Frame Top

อาการ : โรคต่อมใต้สมอง

พาซิรีโอไทด์ (Pasireotide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ิทยาระบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome) โรคคุชชิง (Cushing Disease) {

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tapanut bb15
Frame Bottom