Frame Top

อาการ : โรคจิตเภท

โอแลนซาปีน (Olanzapine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
หรือ ไบโพล่า (Bipolar disorder) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) {% endblock related %}
ไทโอริดาซีน (Thioridazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Psychotropics drugs) โรคจิต (Psychosis) ฟีโนไทอาซีน (Phenothiazine) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาไทโอริดาซีน (Thioridazine ชื่ออื่นคือ M
โบลแนนเซอรีน (Blonanserin)
โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์
ฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคจิต (Psychosis) ยารักษาทางจิตเวช ยาจิตเวช (Psychotropics drugs) อารมณ์สองขั้ว หรือ ไบโพล่า (Bipolar disorder) อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction) Ex

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Stopkiddy tababy2536
Frame Bottom