Frame Top

อาการ : โรคคุชชิง

เมไทราโพน (Metyrapone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) กลุ่มอาการคุชชิง (Cushing syndrome) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pi

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mochadiva Tnj_2
Frame Bottom