Frame Top

อาการ : โรคของต่อมไทรอยด์

โพแทสเซียม ไอโอไดด์ (Potassium iodide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis) มะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid Cancer) ไทรอยด์: โรคของต่อมไทรอยด์ (Thyroid: thyroid diseases) ภาวะขาดไอโอดีน (Iodine de

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul suksun Whatyoudo Mk193
Frame Bottom